Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Regulamin Sądu Koleżeńskiego

§ 1

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL z siedzibą w Kielcach działa na podstawie Statutu i niniejszego regulaminu.

§ 2

Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa przez okres kadencji Walnego Zebrania Członków.

§ 3

Sprawę do Sądu Koleżeńskiego może wnieść każdy członek lub władza Stowarzyszenia.

§ 4

Sąd Koleżeński w I instancji orzeka w składzie 3 osób w tym przewodniczącego zespołu orzekającego wyznaczonych przez przewodniczącego Sądu.

§ 5

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w I instancji służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków, działających jako Sąd Koleżeński II instancji.

§ 6

1. Niezwłocznie po wniesieniu sprawy do Sądu Koleżeńskiego przewodniczący wyznacza obwinionemu stosowny termin do udzielenia pisemnej odpowiedzi.
2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ustępie pierwszym, przewodniczący Sądu wyznacza zespół orzekający w sprawie.

§ 7

Miejsce oraz termin posiedzenia zespołu orzekającego określa przewodniczący zespołu orzekającego.

§ 8

1. Termin rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy winien być wyznaczony w ciągu 30 dni od powołania zespołu orzekającego.
2. Sąd Koleżeński zawiadamia strony o terminie i miejscu rozprawy Sądu Koleżeńskiego na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 9

1. W razie uzasadnionych obaw o bezstronność, członek zespołu orzekającego może być wyłączony ze sprawy – na wniosek zainteresowanej osoby lub z własnej inicjatywy.
2. wyłączeniu członka rozstrzygają pozostali członkowie składu orzekającego. Przewodniczący wyznacza innego członka do wzięcia udziału w rozpatrywaniu sprawy.

§ 10

1. Rozprawy Sądu Koleżeńskiego odbywają się ustnie i jawnie.
2. Skład orzekający na życzenie stron może wyłączyć jawność całości lub części posiedzenia – rozprawy.
3. Skład orzekający z urzędu ogranicza jawność rozpatrzenia sprawy, gdy dotyczy ona życia osobistego lub spraw o zniewagę lub pomówienie.

§ 11

Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
a) domniemania niewinności,
b) kontradyktoryjności,
c) obiektywizmu (bezstronności),
d) prawdy materialnej,
e) prawa do obrony.

§ 12

W imieniu strony lub obok strony może występować upoważniony przez nią przedstawiciel.

§ 13

1. Przewodniczący składu orzekającego prowadzi rozprawę.
2. Rozprawę rozpoczyna się od wywołania sprawy; następnie przewodniczący składu orzekającego sprawdza, czy osoby wezwane i zawiadomione o terminie rozprawy stawiły się oraz, czy nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy.
3. Przewodniczący składu orzekającego czuwa nad jej prawidłowym i sprawnym przebiegiem zwracając uwagę, aby w toku rozprawy zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego.
4. Z przebiegu rozprawy sporządza się zwięzły protokół podpisywany przez przewodniczącego.

§ 14

W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego, któremu doręczono wezwanie na rozprawę, można przeprowadzić rozprawę zaocznie.

§ 15

1. Rozpoczynając postępowanie dowodowe przewodniczący składu orzekającego zapoznaje obwinionego z treścią zarzucanego mu czynu.
2. Po upewnieniu się, że obwiniony zrozumiał treść zarzutu, przewodniczący zapytuje go, czy przyznaje się do winy i jakie chce złożyć wyjaśnienia.
3. Obwinionemu przysługuje prawo obecności przy wszystkich czynnościach postępowania dowodowego, zadawania pytań osobom przesłuchiwanym oraz składania wyjaśnień co do poszczególnych dowodów.
4. Świadków przesłuchuje się podczas nieobecności tych świadków, którzy jeszcze nie składali zeznań.
5. Przewodniczący składu orzekającego uchyla pytania, które uznaje za nieistotne w sprawie lub niedopuszczalne.
6. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, przewodniczący składu orzekającego zamyka postępowanie dowodowe i udziela głosu stronom, a następnie zarządza przerwę celem odbycia narady i wydania orzeczenia.

§ 16

1. Skład orzekający na podstawie zebranego materiału dowodowego rozstrzyga większością głosów w kwestii winy i kary.
2. Naradą i głosowaniem kieruje przewodniczący.
3. Członek składu orzekającego, który głosował przeciw uznaniu obwinionego za winnego, może powstrzymać się od głosowania nad karą – wówczas głos ten przyłącza się do zdania najprzychylniejszego dla obwinionego.
4. Rozstrzygnięcie podpisuje cały skład orzekający, nie wyłączając przegłosowanego, który podpisuje rozstrzygnięcie i ma prawo w terminie tygodnia złożyć na piśmie zdanie odrębne.

§ 17

Są koleżeński może stosować następując kary organizacyjne:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członkowskich na okres w granicach od trzech miesięcy do jednego roku,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 18

Skład orzekający wydaje orzeczenie:
1) o ukaraniu,
2) o odstąpieniu od wymierzenia kary,
3) o uniewinnieniu,
4) o umorzeniu postępowania

§ 19

Przewodniczący składu orzekającego w każdym stadium sprawy może wyznaczyć posiedzenie pojednawcze, jeśli przemawia za tym charakter sprawy oraz przyczyni się to do jej polubownego zakończenia odpowiadającego zasadom współżycia społecznego.

§ 20

Orzeczenie o ukaraniu powinno zawierać:
1) oznaczenie Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia, które je wydało, imiona i nazwiska składu orzekającego, protokolanta,
2) datę i miejsce wydania orzeczenia,
3) imię i nazwisko oraz adres obwinionego,
4) określenie czynu zarzucanego obwinionemu oraz wskazanie naruszonego przepisu statutu, regulaminu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
5) decyzję co do kary,
6) pouczenie o trybie i terminie zaskarżenia orzeczenia,
7) uzasadnienie.

§ 21

1. Orzeczenie ogłasza się bezpośrednio po zakończeniu narady.
2. Jeżeli obwiniony po złożeniu wyjaśnień samowolnie opuścił miejsce rozprawy przed jej zakończeniem, orzeczenie ogłasza się także, gdy na Sali nie ma osób uprawnionych do wniesienia odwołania.

§ 22

Od orzeczenia Sądu I instancji stronom przysługuje odwołanie do Sądu II instancji.

§ 23

Odwołanie winno zawierać:
1) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone,
2) zwięzłe przedstawienie zarzutów,
3) uzasadnienie zarzutów,
4) wniosek o zmianę, o uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia lub przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania

§ 24

1. Orzeczenia wydane przez Walne Zebranie jako II instancję są ostateczne.
2. Do postępowania przed sądem II instancji stosuje się odpowiednio przepisy regulaminu o postępowaniu przed Sądem II instancji.

§ 25

Sąd Koleżeński prowadzi rejestr spraw i dokumentację.

§ 26

Sąd Koleżeński składa na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności.

§ 27

Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 12 lipca 2002 roku i wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.