Regulamin inwestycyjny

REGULAMIN INWESTYCYJNY

 

Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców

Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

z siedzibą w Kielcach

 

Preambuła

 

 

Regulamin inwestycyjny (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady zarządzania przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych
i Technicznych KOPIPOL (zwane dalej „Stowarzyszeniem”) przychodami z praw autorskich do czasu ich wypłaty uprawnionym, w tym ich inwestowania.

 

§1

 

Za przychody z praw należy rozumieć:

1)środki pieniężne pobrane przez Stowarzyszenie na rzecz uprawnionych z tytułu przysługujących im praw autorskich, prawa do wynagrodzenia oraz opłat, określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz

2)pożytki, jakie środki te przyniosły do chwili ich wypłaty uprawnionym.

 

§2

 

Przychody z praw, do czasu ich wypłaty, są zarządzane w interesie uprawnionych, na rzecz których te przychody zostały pobrane, i mogą być:

1)przechowywane na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach oszczędnościowych,

2)lokowane na lokatach bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 2 lata,

3)inwestowane w skarbowe papiery wartościowe.

§3

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia zarządza przychodami z praw, co czyni w sposób zapewniający, aby:

1)lokowanie i inwestowanie przychodów z praw nie prowadziło do opóźnienia w ich wypłacie uprawnionym,

2)środki były lokowane i inwestowane w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo, jakość, płynność i rentowność portfela inwestycyjnego jako całości,

3)lokaty i inwestycje były odpowiednio zdywersyfikowane, tak aby uniknąć nadmiernego uzależnienia od jakiegokolwiek określonego składnika aktywów i koncentracji ryzyka w portfelu inwestycyjnym jako całości.

 

 1. W celu zagwarantowania płynności realizowanych operacji finansowych, zapewnia się swobodny dostęp do środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 5 milionów złotych w ciągu 40 dni kalendarzowych.
 2. Dostęp, o którym mowa w ust. 2, oznacza możliwość korzystania ze środków finansowych będących w dyspozycji Stowarzyszenia, bez konieczności dokonywania działań skutkujących utratą naliczanych odsetek.
 3. Aby zapewnić właściwą dywersyfikację środków finansowych będących w dyspozycji Stowarzyszenia obsługa finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest przez nie mniej niż 3 oraz nie więcej niż 5 banków.
 4. Ilość banków zapewniających obsługę finansową Stowarzyszenia uzależniona jest od wartości aktywów obrotowych, wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia i wynosi:

1)minimum 3 banki, jeżeli wartość aktywów obrotowych nie przekracza 30 milionów złotych,

2)minimum 4 banki, jeżeli wartość aktywów obrotowych nie przekracza 50 milionów złotych,

3)5 banków, jeżeli wartość aktywów obrotowych przekracza 50 milionów złotych.

 1. Łączna wartość środków finansowych zdeponowanych w jednym z banków nie może przekroczyć 40% wartości aktywów zgodnie z ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym.

§4

 

 1. Środki zainkasowane w danym roku obrotowym, jak również te, które przechowywane są przez Stowarzyszenie do czasu ich wypłaty na rzecz uprawnionych, zdeponowane zostają na rachunkach bankowych, w sposób zapewniający wyodrębnienie poszczególnych ich kategorii oraz prawidłowe naliczenie pożytków, jakie środki te przyniosą na dzień bilansowy.
 2. Odrębnie przechowywane są w szczególności:

1)środki, które Stowarzyszenie uzyskało w bieżącym roku obrotowym:

a)tytułem opłaty z art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

b)tytułem opłaty z art. 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

c)na podstawie umów z użytkownikami,

d)na podstawie umów zawartych z zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania,

e)na podstawie umów zawartych z krajowymi organizacjami zbiorowego zarządzania,

2)inne środki niż wskazane w pkt 1, które Stowarzyszenie uzyskało w bieżącym roku obrotowym,

3)środki zainkasowane w poprzednim roku obrotowym, przechowywane przez Stowarzyszenie do czasu:

a)ich podziału przez Stowarzyszenie pomiędzy uprawnionych twórców utworów naukowych i technicznych, oraz

b)ich wypłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania reprezentujących inne kategorie twórczości niż ta wskazana w lit. a,

4)środki należne twórcom krajowym niereprezentowanym przez żadną organizację zbiorowego zarządzania, przechowywane przez Stowarzyszenie do czasu ich wypłaty,

5)środki zainkasowane w poprzednim i wcześniejszych latach obrotowych, podzielone pomiędzy uprawnionych twórców utworów naukowych i technicznych, przechowywane przez Stowarzyszenie do czasu ich wypłaty,

6)środki podlegające wypłacie na podstawie art. 41 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,

7)środki należne twórcom zagranicznym, inne niż wskazane w pkt 3, przechowywane przez Stowarzyszenie do czasu ich wypłaty właściwym zagranicznym organizacjom zbiorowego zarządzania reprezentującym uprawnionych.

 1. Pożytki z praw, o których mowa w ust. 1, podlegają podziałowi zgodnie z zasadami określonymi w Zasadach Repartycji.

§5

 

 1. Na wyodrębnionych rachunkach bankowych przechowywane są również składniki majątku własnego Stowarzyszenia, w sposób zapewniający prawidłowe naliczenie pożytków, jakie środki te przyniosły na dzień bilansowy.
 2. Pożytki, o których mowa w ust. 1, stanowią przychody finansowe z kapitałów własnych Stowarzyszenia i tym samym mogą zasilić Fundusz Statutowy Stowarzyszenia lub zostać przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia.

§6

 

Stowarzyszenie dokonuje potrąceń z przychodów z praw:

1)na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,

2)na prowadzoną przez Stowarzyszenie działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym,

co czyni zgodnie z Zasadami Repartycji.