Regulamin Funduszu Promocji i Rozwoju Prawa Autorskiego

REGULAMIN FUNDUSZU PROMOCJI I ROZWOJU PRAWA AUTORSKIEGO

Kielce 2015

Biorąc pod uwagę potrzebę:
–  wspierania działań na rzecz promocji i rozwoju prawa autorskiego w Polsce,
oraz rozumiejąc rolę, jaką organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów naukowych winna odgrywać w tym zakresie,
ustala się następujące zasady podziału środków Funduszu Promocji i Rozwoju Prawa Autorskiego:

§ 1 

 1. Przez działania na rzecz promocji i rozwoju prawa autorskiego rozumie się:
  a)  organizację przez Stowarzyszenie KOPIPOL lub inny podmiot konferencji, seminariów, szkoleń i innych spotkań poświęconych problematyce prawa własności intelektualnej,
  b)  udział przedstawicieli Stowarzyszenia KOPIPOL w organizowanych przez nie lub inne podmioty konferencjach, seminariach, szkoleniach i innych spotkaniach poświęconych problematyce prawa własności intelektualnej, w tym także targach książki,
  c) współpracę z IFRRO i skupionymi w niej organizacjami zagranicznymi, w tym udział w rozmowach z nimi oraz organizowanych przez nie spotkaniach
  i działaniach, a także w rozmowach w których one uczestniczą,
  d) opracowywanie i wydawanie publikacji poświęconych problematyce prawa własności intelektualnej, w tym raportów, opinii i innych analiz, a także finansowanie publikacji i wynagrodzeń autorskich twórcom utworów dotyczących poznania oraz stosowania przepisów prawa autorskiego,
  e) opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych poświęconych problematyce prawa własności intelektualnej lub działalności Stowarzyszenia KOPIPOL, jako organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
 2. Przez twórców, o których mowa w ustępie poprzednim, rozumie się obywateli polskich będących twórcami utworów naukowych.

§ 2

 1. Organem właściwym we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Funduszu Promocji i Rozwoju Prawa Autorskiego (zwanego dalej „Funduszem”) jest Zarząd
 2. Przeznaczenie środków z Funduszu na określone działania na rzecz promocji i rozwoju prawa autorskiego odbywa się w formie uchwały.
 3. Od uchwały Zarządu służy odwołanie do najbliższego zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KOPIPOL.

§ 3

 1. Sfinansowanie ze środków Funduszu działań na rzecz promocji i rozwoju prawa autorskiego podejmowanych przez podmiot inny niż Stowarzyszenie, jak również sfinansowanie  wynagrodzeń autorskich twórcom utworów o takiej tematyce wydawanym przez inne podmioty niż Stowarzyszenie KOPIPOL, odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez ten podmiot. Wymóg ten nie dotyczy jednak działań określonych w § 1 ust. 1 lit. c niniejszego regulaminu.
 2. Zarząd może postanowić o poddaniu wniosku recenzji.
 3. Wypłata środków z Funduszu przeznaczonych na działania, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej z podmiotem je podejmującym.

§ 4 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.