Regulamin Funduszu Czasopism

REGULAMIN FUNDUSZU CZASOPISM

Kielce 2017

 

Tekst jednolity przyjętych uchwałą nr 2 Walnego Zebrania Członków z dnia 8 czerwca 2017 roku

 

Biorąc pod uwagę potrzebę:

–  wspierania rozwoju Nauki Polskiej,

oraz rozumiejąc rolę, jaką w nauce i dydaktyce odgrywają czasopisma naukowe, ustala się następujące zasady podziału środków Funduszu Czasopism:

§ 1

  1. Środki Funduszu Czasopism (zwanego dalej „Funduszem”) mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń autorskich twórcom publikującym utwory w czasopismach naukowych, wedle zasad określonych w niniejszym
  2. Przez twórców, o których mowa w ustępie poprzednim, rozumie się obywateli polskich będących twórcami utworów

§2

Organem właściwym we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Funduszu jest Zarząd.

§3

Zarząd uchwałą przeznacza środki Funduszu na cele i na zasadach określonych w Regulaminie.

§4

Od decyzji Zarządu służy odwołanie do najbliższego zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KOPIPOL.

§5

  1. Środki na pokrycie wynagrodzeń autorskich twórców publikujących w czasopiśmie naukowym przyznawane są, w wysokości określonej każdorazowo przez Zarząd, na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez redakcję lub wydawcę
  2. Warunkiem przyjęcia wniosku do rozpatrzenia jest umieszczenie czasopisma naukowego, którego ten wniosek dotyczy, w wykazie czasopism naukowych opublikowanym przez Ministra właściwego do spraw nauki, a także przedłożenie wraz z wnioskiem dwóch ostatnich numerów tego
  3. Wnioski poparte rekomendacją Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Naczelnej Organizacji Technicznej lub innej organizacji albo instytucji skupiającej twórców, rozpatrywane są w pierwszej kolejności. Nie dotyczy to rekomendacji udzielonej czasopismu wydawanemu przez rekomendującego.

§6

Sposób rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w § 5 Regulaminu lub data przyznania środków    z Funduszu uzależnione są od kolejności wpływu wniosku, udzielonych mu rekomendacji, poziomu naukowego czasopisma, jego reprezentatywności dla danej dziedziny nauki oraz dostępności dla jak najszerszego kręgu odbiorców.

§7

  1. Wypłata środków z Funduszu następuje na podstawie umowy zawieranej z wydawcą czasopisma.
  2. Wzór umowy, o którym mowa w ustępie poprzednim stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu.

§8

Środki wypłacone wydawcy czasopisma z Funduszu mogą być wykorzystane wyłącznie na sfinansowanie wynagrodzeń autorskich twórców publikujących w czasopiśmie, przy czym  twórca może otrzymać maksymalnie 15 % środków przyznanych wydawcy.

§9

Przyznanie środków z Funduszu może nastąpić w odniesieniu do danego czasopisma nie częściej niż raz na dwanaście miesięcy.

§10

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.