Sprawozdawczość

Obowiązki sprawozdawcze Stowarzyszenia

Stowarzyszenie KOPIPOL jest organizacją zbiorowego zarządzania prawa autorskimi, w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 666). Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia KOPIPOL sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Stowarzyszenie KOPIPOL sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245).

Sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta wybieranego przez komisję rewizyjną Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie KOPIPOL przekazuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania przez biegłego rewidenta, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz podaje je do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.

Szczegółowy zakres sprawozdania rocznego z działalności Stowarzyszenia KOPIPOL, uwzględniający informację na temat struktury organizacyjnej, organów wewnętrznych i majątku oraz działalności w zakresie zbiorowego zarządzania i ochrony praw autorskich określa  rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (Dziennik ustaw z 2014 roku, poz. 978).

Sprawozdania za rok: