Regulamin Funduszu Wsparcia Twórców

REGULAMIN FUNDUSZU WSPARCIA TWÓRCÓW

(tekst jednolity przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 12/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku)

 

Niniejszy Fundusz tworzy się w oparciu o treść §18 ust. 7 pkt. 7 Statutu Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL.

 

§ 1
Cele Funduszu

Celem Funduszu jest realizacja wskazanych niżej zadań statutowych Stowarzyszenia, którymi są:
1. wspieranie polskich środowisk naukowych i technicznych;
2. inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do rozwoju prawa autorskiego, w tym należytego zabezpieczenia interesów twórców utworów naukowych i technicznych;
3. upowszechnianie wiedzy o prawie autorskim wśród twórców i użytkowników – propagowanie i umacnianie poszanowania prawa autorskiego;
4. finansowe wspieranie twórców utworów naukowych i technicznych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej;
5. inicjowanie oraz finansowe wspieranie działań o charakterze kulturalnym i naukowym, podejmowanych na rzecz twórców utworów naukowych i technicznych.

§ 2
Sposoby realizacji celów Funduszu

Cele Funduszu wskazane w § 1 realizowane są w szczególności przez:
1. wspieranie inicjatyw twórczych o charakterze naukowym, technicznym i ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa autorskiego przez finansowanie publikacji, w tym kosztów druku, tłumaczeń, proofreading, opracowań redakcyjnych, kosztów publikacji w open acces oraz dostępu do baz naukowych;
2. organizację oraz wsparcie finansowe szkoleń, warsztatów, konferencji oraz innych form upowszechniania, promocji i rozwoju nauki, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa autorskiego i praw pokrewnych;
3. inicjowanie i wspieranie działań mających na celu zapewnienie należytej ochrony praw Uprawnionych, przez finansowanie ekspertyz naukowych, opinii prawnych, projektów legislacyjnych oraz wszelkiego rodzaju działań, inicjatyw, rozwiązań czy zakupu produktów, mających poprawić, usprawnić czy wprowadzić nowe rozwiązania technologiczne.
4. finansowanie udziału przedstawicieli Stowarzyszenia w spotkaniach poświęconych problematyce rozwoju nauki, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa autorskiego i praw pokrewnych w tym między innymi w konferencjach, seminariach oraz szkoleniach;
5. organizację oraz finansowe wspieranie organizacji konkursów i innych podobnych działań związanych z popularyzacją nauki w tym także wiedzy o prawie autorskim;
6. współpracę z International Federation of Reproduction Rights Organisations z siedzibą w Brukseli (IFRRO) oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zajmującymi się ochroną, zarządzaniem prawami autorskimi lub promującymi rozwój nauki;
7. finansowe wspieranie realizacji wartościowych prac badawczych między innymi przez finansowanie kosztów przewodu doktorskiego oraz kosztów postępowania habilitacyjnego i postępowania profesorskiego;
8. udzielanie pomocy finansowej twórcom utworów naukowych i technicznych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu wieku, stanu zdrowia lub zdarzeń losowych;
9. finansowanie działań o charakterze kulturalnym, naukowym i edukacyjnym w formie:
a. wystaw oraz innych imprez kulturalnych,
b. zamierzeń artystycznych lub twórczych (filmu, przedstawienia, publikacji, pokazu, itp.),
c. publikacji upowszechniających kulturę (albumów, katalogów, itp.).

§ 3
Źródła finansowania Funduszu

Środki Funduszu pochodzą z potrąceń dokonanych od przychodów z praw stosownie do postanowień Regulaminu Repartycji, tj.:
1. bieżących przychodów z praw dokonanych na działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym.
2. dokonanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia od przychodów z praw, które nie zostały wypłacone w terminie 3 lat od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym zostały pobrane, z powodu nieustalenia lub nieodnalezienia uprawnionych.

§ 4
Uprawnieni

1. Beneficjentami środków finansowych wypłacanych na podstawie przepisów niniejszego Funduszu mogą być twórcy utworów naukowych i technicznych, które w ramach swojej działalności realizują co najmniej jeden z celów określonych w § 1 niniejszego Regulaminu.
2. Beneficjentami środków finansowych wypłacanych na podstawie przepisów niniejszego Funduszu mogą być również instytucje, które w ramach swojej działalności realizują co najmniej jeden z celów określonych w § 1 niniejszego Regulaminu.
3. Beneficjentem może być także redaktor publikacji naukowej lub wydawnictwo.
4. W wypadku dzieła współautorskiego lub przygotowywanego przez kilku redaktorów publikacji naukowej Beneficjentem może być jeden autor lub redaktor naukowy, pod warunkiem zgody pozostałych redaktorów lub autorów wyrażonej w formie pisemnej.
5. Wypłata środków finansowych z niniejszego Funduszu na cele wskazane w § 1 może nastąpić:
a) z inicjatywy Stowarzyszenia,
b) na podstawie wniosku Beneficjenta.

§ 5
Wymogi formalne wniosku o wypłatę środków z niniejszego Funduszu

1. Wnioski o wypłatę środków z niniejszego Funduszu składa się na formularzach którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu w formie pisemnej lub w formie skanu dokumentów.
2. Podpisany formularz, o którym mowa w ust. 1 może być przesłany na adres poczty e- mail Stowarzyszenia lub listem bezpośrednio do siedziby Stowarzyszenia.
3. Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały określi wzory formularzy, o których mowa w ustępie 1.
4. Wnioski zawierające braki nie podlegają rozpoznaniu, o czym zawiadamia się wnioskodawcę.
5. Wnioski podlegają rozpoznaniu w kolejności wpływu z zastrzeżeniem, że Zarząd w uzasadnionych przypadkach może zdecydować o zmianie kolejności rozpoznania wniosku.

§ 6
Organ właściwy do rozpoznawania wniosków o wypłatę środków

1. Organem właściwym w sprawach uregulowanych niniejszym regulaminem jest Zarząd Stowarzyszenia.
2. Zarząd decyduje o przyznaniu środków na podstawie oceny wniosku, mając na uwadze jak najpełniejszą realizację celów Funduszu oraz stosownie do pozostających do dyspozycji środków Funduszu.
3. Zarząd jest uprawniony do przyznania środków w kwocie niższej niż wnioskowana.
4. Warunkiem uwzględnienia wniosku o finansowanie publikacji naukowej jest umieszczenie czasopisma naukowego lub wydawnictwa, w którym ma nastąpić publikacja w wykazie czasopism naukowych, wydawnictw Ministra właściwego do spraw nauki. Dopuszcza się wydawnictwa spoza listy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym pod warunkiem przedstawienia pozytywnej recenzji wykonanej przez profesora lub doktora habilitowanego z danej dyscypliny.

§ 7
Obowiązki beneficjentów

Wypłata z Funduszu na rzecz Beneficjenta dokonywana jest po podpisaniu przez niego umowy ze Stowarzyszeniem określającej szczegółowy sposób wykorzystania środków oraz ich rozliczenia.

§ 8
Wysokość finansowania

1. Stowarzyszenie ze środków Funduszu może przeznaczyć na rzecz Beneficjenta kwotę uzasadnioną jego potrzebami oraz wysokością posiadanych środków Funduszu.
2. Wysokość środków przeznaczonych w roku kalendarzowym na Beneficjenta określonego w §4 ust. 1 nie może przekroczyć ośmiokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni, w którym złożono wniosek, ustalonego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Wysokość środków przeznaczonych w roku kalendarzowym na Beneficjenta określonego w §4 ust. 2 nie może przekroczyć dziesięciokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni, w którym złożono wniosek, ustalonego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia corocznie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z gospodarowania Funduszem.
2. Regulamin Funduszu podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl