Przykład ustalania wysokości opłaty

Instrukcja postępowania przy naliczaniu opłaty:

W pierwszej kolejności należy ustalić strukturę zwielokrotnianych materiałów – oszacować, jaki jest stosunek między utworami, a ogółem zwielokrotnionych w danym okresie rozliczeniowym (długość okresu rozliczeniowego wskazana została wyżej) materiałów.

Jeżeli w wyniku oszacowania ustalone zostanie, że struktura zwielokrotnionych materiałów charakteryzuje się:

  • małą intensywnością zwielokrotniania utworów (utwory stanowią do 25 % ogółu zwielokrotnionych materiałów) wówczas opłata wynosi 1 % wpływów brutto (połowa opłaty, tj. 0,5% wpływów brutto, należna jest Stowarzyszeniu Kopipol),
  • średnią intensywnością zwielokrotniania utworów (utwory stanowią od 25 % do 75 % ogółu zwielokrotnionych materiałów) wówczas opłata wynosi 1,5 % wpływów brutto (połowa opłaty, tj. 0,75% wpływów brutt, należna jest Stowarzyszeniu Kopipol),
  • dużą intensywnością zwielokrotniania utworów (utwory stanowią ponad 75 % ogółu zwielokrotnionych materiałów) wówczas opłata wynosi 3 % wpływów brutto (połowa opłaty, tj. 1,5% wpływów brutto, należna jest Stowarzyszeniu Kopipol).

Przez wpływy, stanowiące podstawę naliczenia wysokości opłaty, rozumie się wpływy brutto uzyskane w danym okresie rozliczeniowym wyłącznie ze świadczenia usług reprograficznych (kserowania, drukowania, skanowania), z wyłączeniem wpływów uzyskanych na podstawie umów z uprawnionymi.

Przykładowy sposób naliczenia i terminowego rozliczenia opłaty, o której mowa w art. 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Założenie:

Przedsiębiorca w I kwartale 2017 roku uzyskał  ze świadczenia usług reprograficznych (kserowania, drukowania, skanowania) wpływy w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych, oo/100). Jednocześnie przedsiębiorca oszacował, że kopiowanie/drukowanie/skanowanie utworów stanowiło około 60% wszystkich kopiowanych/drukowanych/skanowanych materiałów (powyższe oszacowanie może wynikać zarówno z obserwacji struktury świadczonych usług jak również z prowadzenia szacunkowej ewidencji wpływów z kopiowania/drukowania/skanowania utworów, np. przedsiębiorca na podstawie prowadzonej ewidencji oszacował, że w omawianym okresie rozliczeniowym wpływy z kserowania/drukowania/skanowania utworów wyniosły około 7 000,00 zł, co po wyliczeniu udziału tych wpływów we wszystkich wpływach z działalności reprograficznej daje nam 7 000,00 zł : 12 000,00 zł ≈ 60%)

Schemat postępowania:

obliczamy wysokość opłaty mnożąc kwotę wpływów brutto osiągniętą ze świadczenia usług reprograficznych (należy pamiętać, że podstawę naliczenia opłaty stanowią wszystkie wpływy z kopiowania/drukowania/skanowania, tj. w omawianym przypadku 12 000,00 zł) przez wysokość procentową opłaty wynikającą z oszacowanej intensywności zwielokrotniania utworów (przy oszacowaniu intensywności zwielokrotniania na poziomie 60% opłata wynosi 1,5% wpływów brutto – opłata dla przedziału między 25% a 75%):

12 000,00 zł x 1,5% = 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych)

dzielimy obliczoną wysokość opłaty na dwie równe część (zgodnie z art. 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 czerwca 2003 roku po 50% naliczonej opłaty inkasują Stowarzyszenie Kopipol oraz Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka”)

180,00 zł : 2 = 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych)

obliczoną kwotę wnosimy na rachunek bankowy Stowarzyszenia Kopipol o numerze 11 1020 2629  0000 9902 0426 0337, w terminie 14 dni od zakończenia kwartału rozliczeniowego, tj. w opisywanym przykładzie do 14 kwietnia 2017 roku.W tym samym terminie płatnik winien przekazać Stowarzyszeniu Kopipol dokumenty rozliczeniowe przedmiotowej opłaty. Zarówno wyliczenie opłaty jak i przekazanie dokumentów rozliczeniowych winno być zrealizowane przez płatnika za pomocą internetowego Systemu Rozliczania i Ewidencji Opłat Reprograficznych.

UWAGA! Formularz rozliczeniowy zawarty w Systemie Rozliczania i Ewidencji Opłat Reprograficznych, po wprowadzeniu niezbędnych danych (intensywność kopiowania utworów, wysokość wpływów brutto uzyskanych z działalności reprograficznej), automatycznie nalicza opłatę należną Stowarzyszeniu Kopipol – nie należy dzielić  ponownie „na pół” obliczonej kwoty opłaty.

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl