Prawo autorskie. Interaktywny kurs.

Prawo autorskie. Interaktywny kurs.

Autorzy: Grzegorz Tylec, Andrzej Drzewiecki

„Prawo autorskie. Interaktywny kurs” to przystępne opracowanie poświęcone podstawowym zagadnieniom objętych regulacją ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jest ono w głównej mierze skierowane do osób nieposiadających wykształcenia prawniczego, które chcą poznać oraz zrozumieć istotę przysługującym twórcom praw i obowiązków.

Usystematyzowana w formie wykładu akademickiego treść opracowania wzbogacona została o treść przepisów obowiązującego prawa, do których odnosi się omawiana w danym fragmencie tematyka oraz przykłady ilustrujące w praktyce opisywane rozwiązania prawne. Dodatkowo zamieszczono także wypunktowanie najważniejszych kwestii oraz pytania i odpowiedzi dotyczące kluczowych zagadnień pozwalające na powtórzenie i sprawne przyswojenie prezentowanej materii.

Zastosowane w wersjach elektronicznych kursu rozwiązania informatyczne w tym m. in. zamieszczone w tekście linki pozwalają sprawnie odnieść treść prezentowanego wykładu do poszczególnych przepisów ustawy w których ma on swoje umocowanie oraz poruszać się po między kluczowymi z punktu widzenia wykładu z prawa autorskimi pojęciami.

W intencji autorów oraz wydawcy prezentowanego opracowania ma ono przysłużyć się promocji wiedzy na temat prawa autorskiego oraz służyć ochronie interesów osobistych i majątkowych twórców.

O autorach

dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL

Doktor habilitowany nauk prawnych specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i prawie mediów. Profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie Jana Pawła II, gdzie kieruje Katedrą Języka, Retoryki i Prawa Mediów. 

dr Andrzej Drzewiecki

Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Pracowni Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych Uniwersytetu Opolskiego.  Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień związanych z prawem własności intelektualnej.

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl