Statut

STOWARZYSZENIA ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI

TWÓRCÓW DZIEŁ NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH 

KOPIPOL Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

(tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 21/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 29 czerwca 2023 roku)

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych
i Technicznych KOPIPOL (zwane dalej „Stowarzyszeniem”) jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, posiadającym osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „Stowarzyszenie KOPIPOL”.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą są Kielce.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym charakterze działania.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i wywieszać szyldy zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.

§ 5a

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2. Działalność gospodarcza nie może dominować nad działalnością statutową Stowarzyszenia.
3. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga zarejestrowania Stowarzyszenia
w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:
1) ochrona oraz zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów naukowych i technicznych na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi, umowy o reprezentacji, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, w zakresie posiadanego przez Stowarzyszenie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie;
2) wykonywanie uprawnień organizacji zbiorowego zarządzania wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi;
3) wspieranie polskich środowisk naukowych i technicznych;
4) inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do rozwoju prawa autorskiego, w tym należytego zabezpieczenia interesów twórców utworów naukowych i technicznych;
5) upowszechnianie wiedzy o prawie autorskim wśród twórców i użytkowników – propagowanie i umacnianie poszanowania prawa autorskiego.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) udzielanie licencji;
2) inkasowanie, podział i wypłatę wynagrodzeń i innych należności prawno-autorskich, w tym:
a) opłat od producentów i importerów kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych umożliwiających pozyskiwanie kopii całości lub części egzemplarza opublikowanego utworu oraz związanych z nimi czystych nośników (art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
b) opłat od posiadaczy urządzeń reprograficznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich (art. 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
3) kontrolowanie użytku czynionego z utworów;
4) dochodzenie wynagrodzeń i innych należności prawno-autorskich, a także ochrony praw autorskich, na drodze sądowej oraz w ramach innych właściwych postępowań;
5) wspieranie twórców utworów naukowych i technicznych w działaniach mających na celu ochronę przysługujących tym osobom praw autorskich;
6) udzielanie pomocy w sprawach z zakresu prawa autorskiego o charakterze precedensowym;
7) wspieranie realizacji wartościowych inicjatyw twórczych o charakterze naukowym i technicznym;
8) organizację szkoleń, warsztatów, konferencji oraz innych form upowszechniania, promocji i rozwoju problematyki prawa autorskiego;
9) działania o charakterze socjalnym, edukacyjnym i naukowym inne niż te wskazane w pkt. 7;
10) inicjowanie i wspieranie działań wydawniczych służących upowszechnianiu, promocji lub rozwojowi problematyki prawa autorskiego;
11) inicjowanie i wspieranie działań legislacyjnych mających na celu zapewnienie należytej ochrony uprawnionym z praw autorskich i praw pokrewnych;
12) tworzenie funduszy specjalnych na cele działalności edukacyjnej, kulturalnej, socjalnej oraz promocji i rozwoju prawa autorskiego;
13) współpraca z organami państwowymi oraz innymi krajowymi organizacjami w zakresie realizacji zadań Stowarzyszenia;
14) udział w międzynarodowych organizacjach ochrony praw autorskich;
15) podejmowanie inicjatyw oraz uzyskiwanie przez Stowarzyszenie uprawnień mających znaczenie dla podniesienia efektywności ochrony praw autorskich.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym może zostać twórca utworów naukowych i technicznych, który powierzył Stowarzyszeniu swe prawa do utworów swego autorstwa w zbiorowy zarząd, spełniający łącznie następujące warunki:
1) posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miejsce zamieszkania albo siedzibę w tym państwie;
2) posiadający pełną zdolność do czynności prawnych;
3) posiadający stopień naukowy doktora lub udokumentowany dorobek naukowy lub techniczny;
4) posiadający rekomendację dwóch samodzielnych pracowników nauki.
2. Członkami zwyczajnymi mogą być również krajowe osoby prawne, w szczególności wydawcy, które powierzyły Stowarzyszeniu służące im prawa w zbiorowy zarząd w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia. Osoby prawne wykonują bierne i czynne prawo wyborcze przez osobę wskazaną na piśmie.

§ 10

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji kandydata i rekomendacji, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 4 Statutu. Dokumenty te składa się w formie pisemnej, ewentualnie innej wskazanej przez Zarząd, który może określić jej wzór.

§11

Członek zwyczajny ma prawo do:
1) korzystania z doświadczeń Stowarzyszenia w zakresie stosowania praw autorskich;
2) uczestniczenia w działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym korzystania z działań o charakterze socjalnym i kulturalnym, a także edukacyjnym (w tym form upowszechniania, promocji i rozwoju problematyki prawa autorskiego) prowadzonych przez Stowarzyszenie;
3) uzyskania pomocy od Stowarzyszenia w sprawach z zakresu prawa autorskiego o charakterze precedensowym;
4) uczestniczenia w Walnych Zebraniach członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym;
5) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) przestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
2) dbanie o dobro Stowarzyszenia i branie czynnego udziału w jego pracach;
3) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 13

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia, ochrony praw autorskich oraz rozwoju nauki.
2. Członek honorowy nie ma obowiązku wnoszenia składek członkowskich.

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, działająca przez swego pełnomocnika, która przekazała na rzecz Stowarzyszenia darowiznę bądź zadeklarowała stałą składkę lub zobowiąże się udzielać pomocy Stowarzyszeniu w podziale lub wypłacie wynagrodzeń lub innych należności prawno-autorskich inkasowanych przez Stowarzyszenie.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd.

§ 15

Członkowie wspierający mają prawo do:
1) korzystania z doświadczeń Stowarzyszenia w zakresie stosowania praw autorskich;
2) uczestniczenia lub delegowania swoich przedstawicieli do uczestniczenia w formach upowszechniania, promocji i rozwoju problematyki prawa autorskiego prowadzonych przez Stowarzyszenie;
3) uzyskania pomocy od Stowarzyszenia w sprawach z zakresu prawa autorskiego o charakterze precedensowym;
4) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym.

§ 16

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje z powodu:
1) śmierci;
2) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;
3) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku systematycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia, zalegania z opłatą składek członkowskich lub naruszania postanowień Statutu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 17

1.Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
2.Kadencja władz Stowarzyszenia wskazanych w ust. 1 pkt. 2 i 3 trwa 4 lata.

§ 18

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, zawiadamiając o tym członków Stowarzyszenia za pośrednictwem poczty e-mail, przesłanej na adres e-mail wskazany przez członka Stowarzyszenia w deklaracji członkowskiej, w terminie 21 dni przed planowanym posiedzeniem. Załącznikiem do zawiadomienia o posiedzeniu jest porządek obrad wraz z załącznikami. W przypadku, gdy członek Stowarzyszenia nie podał adresu poczty e-mail, stosowne zawiadomienie otrzymuje listem poleconym.
2. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział:
1) z głosem decydującym wszyscy członkowie zwyczajni;
2) z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.
3. Członkowi Stowarzyszenia biorącemu udział w Walnym Zebraniu Członków może doradzać jedna osoba niebędąca członkiem Stowarzyszenia. Warunkiem uczestnictwa takiej osoby w Walnym Zebraniu Członków jest zawiadomienie Zarządu na piśmie o uczestnictwie tej osoby najpóźniej na 7 dni robocze przed dniem Walnego Zebrania Członków.
4. Na Walne Zebranie Członków mogą być przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną zaproszeni eksperci, których opinia może być przydatna do konkretnej sprawy będącej przedmiotem obrad.
5. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych, a w drugim bez względu na liczbę obecnych członków.
6. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
7. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
1) zatwierdzanie Statutu i dokonywanie w nim zmian;
2) wybór i odwoływanie Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, określanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z tytułu pełnionej funkcji i zatrudnienia, w tym świadczeń i uprawnień emerytalnych oraz odpraw;
3) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, określanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z tytułu pełnionej funkcji, w tym świadczeń i uprawnień emerytalnych oraz odpraw;
4) zatwierdzanie regulaminu repartycji, określającego co najmniej zasady podziału przychodów z praw między uprawnionych, szczegółowe zasady wykorzystywania środków, które nie zostały wypłacone w terminie 3 lat od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym zostały pobrane, a które są przeznaczane na działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym (w tym form upowszechniania, promocji i rozwoju problematyki prawa autorskiego), oraz zasady dokonywania potrąceń od przychodów z praw;
5) zatwierdzanie regulaminu określającego zasady dokonywania potrąceń od przychodów z praw na działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym (w tym form upowszechniania, promocji i rozwoju problematyki prawa autorskiego);
6) zatwierdzanie regulaminu inwestycyjnego, określającego zasady zarządzania przychodami z praw do czasu ich wypłaty uprawnionym, w tym ich inwestowania;
7) zatwierdzanie regulaminu określającego zasady prowadzenia działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym (w tym form upowszechniania, promocji i rozwoju problematyki prawa autorskiego);
8) zatwierdzanie regulaminu określającego zasady i tryb rozpoznawania skarg członków, uprawnionych oraz innych organizacji zbiorowego zarządzania;
9) nabywanie i zbywanie przez Stowarzyszenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości oraz udziału w użytkowaniu wieczystym, a także ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
10) udzielanie oraz zaciąganie przez Stowarzyszenie pożyczki lub zaciąganie kredytu oraz ustanawianie zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu;
11) tworzenie przez Stowarzyszenie podmiotów zależnych ze względu na możliwość wyboru lub odwoływania przez Stowarzyszenie większości członków organów stanowiących podmiotu zależnego, zarządzających podmiotem zależnym lub kontrolujących działalność podmiotu zależnego, dysponowania większością głosów w organach podmiotu zależnego lub wywierania decydującego wpływu na działalność podmiotu zależnego;
12) nabywanie przez Stowarzyszenie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, udziałów lub akcji;
13) uchwalanie wysokości składki członkowskiej;
14) podejmowanie uchwał wynikających ze statutowego zakresu działalności Stowarzyszenia;
15) uchwalanie rocznych planów pracy;
16) udzielanie członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
17) przyjmowanie i rozpatrywanie oraz zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
18) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz danych finansowych zawartych w rocznym sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z potrąceń na działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym, dotyczące przychodów z praw, dokonanych od nich potrąceń, kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi i innych usług świadczonych przez Stowarzyszenie na rzecz uprawnionych oraz środków przeznaczonych na prowadzoną przez Stowarzyszenie działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym.
8. Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz w roku.

§ 19

1. Zarząd składa się z Przewodniczącego Zarządu oraz 3 – 5 członków, którzy wybierają ze swego grona 1 – 2 wiceprzewodniczących i skarbnika, kierujących bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
2. Przewodniczący Zarządu pełni funkcję dyrektora biur Stowarzyszenia.
3. (skreślony)
4. Zebranie Zarządu odbywa się co najmniej raz na kwartał.
5. Uchwały są ważne przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, w tym Przewodniczącego Zarządu lub Wiceprzewodniczącego.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.
7. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Zarządu o jedną osobę, Zarząd może dokooptować jedną osobę, która w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków uzyskała kolejno największą liczbę głosów. W przypadku braku takiej osoby Zarząd w okresie 3 miesięcy zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu Zarządu. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Zarządu
o Przewodniczącego Zarządu, do czasu dokonania jego wyboru przez Walne Zebranie Członków zwołane w tym celu przez Zarząd, obowiązki Przewodniczącego Zarządu wykonuje wiceprzewodniczący, a w przypadku, gdy jest ich dwóch, wiceprzewodniczący wyznaczony przez Zarząd.

§ 19a

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków.
2. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, w tym również swoich członków, członków Zarządu, zlecać podmiotom zewnętrznym odpłatnie wykonywanie konkretnych czynności lub udzielać pełnomocnictw.
3. Szczegółowe zasady zatrudniania, wynagradzania, określania wysokości innych świadczeń pieniężnych, niepieniężnych członków organów Stowarzyszenia, zasad zwrotu kosztów poniesionych przez te osoby w związku z pełnieniem funkcji oraz wysokości rekompensaty za udział w pracach władz lub komisji określa uchwała Walnego Zebrania Członków.

§ 20

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) realizacja zasad zbiorowego zarządzanie prawami autorskimi do utworów naukowych
i technicznych, w tym przyjmowanie tych utworów pod ochronę, licencjonowanie i inkasowanie należnych wynagrodzeń oraz opłat, podział i wypłata wynagrodzeń;
2) podejmowanie działań na rzecz rozwoju prawa autorskiego, nauki i techniki oraz zabezpieczania i ochrony majątkowych interesów twórców utworów naukowych i technicznych, objętych celami statutowymi Stowarzyszenia;
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków;
4) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających;
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem powołanym do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje czynności na posiedzeniach oraz przez swoich członków, którym zleca wykonanie określonych zadań.
3. Do współpracy i opracowania określonych zagadnień Komisja Rewizyjna może powołać ekspertów lub rzeczoznawców.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 6 członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Komisji Rewizyjnej o jedną osobę, Komisja Rewizyjna może dokooptować jedną osobę, która w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków uzyskała kolejno największą liczbę głosów. W przypadku braku takiej osoby Zarząd w okresie 3 miesięcy zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

§ 23

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
1) wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej oraz zgodności wykonywania obowiązków przez osoby kierujące działalnością Stowarzyszenia z przepisami prawa, Statutem, uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz innymi aktami wewnętrznymi Stowarzyszenia;
2) wysuwanie wniosków o udzielenie absolutorium członkom ustępującego Zarządu;
3) zatwierdzanie strategii zarządzania ryzykiem;
4) wyrażanie zgody na uzyskanie przez Stowarzyszenie członkostwa w innej osobie prawnej lub organizacji nieposiadającej osobowości prawnej.
2. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków raz w roku sprawozdanie ze swojej działalności. Z wnioskiem o udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej występuje jej Przewodniczący.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczą w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 24

1. Funduszem zasadniczym Stowarzyszenia jest fundusz statutowy, tworzony na mocy przepisów prawa i zasad określonych Statutem, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej.
2. Fundusz statutowy tworzą przychody uzyskane z tytułu:
1) składek członkowskich;
2) dochodów z własnej działalności statutowej;
3) dotacji i subwencji;
4) darowizn, spadków i ofiarności publicznej;
5) zasądzonych i wyegzekwowanych odszkodowań.
3. Środkami Funduszu statutowego dysponuje Walne Zebranie Członków.
4. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

§ 25

1. Środki Funduszu statutowego mogą być przeznaczone w szczególności na finansowanie zakupów nieruchomości, rzeczy ruchomych, wartości prawnych i niematerialnych na potrzeby działalności statutowej.
2. Walne Zebranie Członków może uchwałą upoważnić Zarząd do dysponowania w roku obrotowym określoną kwotą środków Funduszu statutowego na potrzeby finansowania działań mających na celu wspieranie inicjatyw twórczych o charakterze naukowym.

§ 26

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów.

Rozdział VI
Zasady reprezentacji Stowarzyszenia
§ 27

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składane są przez Przewodniczącego Zarządu lub Wiceprzewodniczącego lub skarbnika, zaś w przypadku czynności prawnych o skutkach finansowych przez Przewodniczącego Zarządu oraz skarbnika, a jeżeli jeden z nich jest nieobecny, zastępuje go Wiceprzewodniczący.

Rozdział VII
Zmiana Statutu
§ 28

Zmiana Statutu do swej ważności wymaga uprzedniego zawiadomienia członków Stowarzyszenia o proponowanych zmianach w sposób przewidziany w § 18 ust. 1 Statutu oraz uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na zebraniu.

Rozdział VIII
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 29

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na Zebraniu.
2. Likwidatorem majątku Stowarzyszenia są członkowie ostatniego Zarządu Stowarzyszenia lub likwidator wyznaczony przez Walne Zebranie Członków.
3. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez Sąd zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.
4. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
5. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się, wedle wyboru Walnego Zebrania Członków, na utworzenie lub wsparcie organizacji o podobnych celach działania.
6. Wyboru organizacji, o której mowa w ust. 5, dokonuje Walne Zebranie Członków.
7. Wykonanie uchwały o przeznaczeniu majątku do likwidacji powierza się likwidatorowi.
8. Po przeprowadzonej likwidacji likwidator składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków.

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl