REGULAMIN INWESTYCYJNY

REGULAMIN INWESTYCYJNY

(tekst jednolity przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 13/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku)

Preambuła

Regulamin inwestycyjny (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady zarządzania przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL (zwane dalej „Stowarzyszeniem”) przychodami z praw autorskich do czasu ich wypłaty uprawnionym, w tym ich inwestowania.

§ 1

Za Przychody z Praw należy rozumieć– środki pieniężne pobrane przez Stowarzyszenie na rzecz Uprawnionych z tytułu:
a) Opłat, tj. środki pieniężne zainkasowane przez Stowarzyszenie w danym roku obrotowym na podstawie art. 20 oraz art. 201 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
b) wynagrodzeń z tytułu korzystania z utworów, co do których przekazywana jest dokumentacja Stowarzyszeniu, dotycząca korzystania z utworów;
c) wynagrodzeń z tytułu korzystania z utworów, co do których nie została przekazana dokumentacja Stowarzyszeniu, dotycząca korzystania z utworów;
d) innych przychodów wynikających z korzystania z praw autorskich lub praw pokrewnych
e) środki pieniężne uzyskane przez Stowarzyszenie od zagranicznych organizacji zbiorowego zarządzania;
f) wyegzekwowane Opłaty oraz pozostałe środki pieniężne zasądzone w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych przypadające Stowarzyszeniu, uzyskane w wyniku dochodzenia należnych roszczeń wynikających z tytułu korzystania lub naruszenia praw autorskich, pomniejszone o koszty zastępstwa procesowego, jeżeli występują;
g) pożytki od źródeł określonych w pkt. a-f, jakie środki te przyniosły do chwili ich wypłaty Uprawnionym.
Uprawniony – twórca utworu naukowego lub technicznego lub inna osoba legitymowana do otrzymania wynagrodzenia wypłacanego przez Stowarzyszenie.
Instytucja finansowa – bank lub biuro maklerskie banku”

§ 2

Przychody z praw, do czasu ich wypłaty, są zarządzane w interesie Uprawnionych, na rzecz których te przychody zostały pobrane, i mogą być:
1) przechowywane na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach oszczędnościowych,
2) lokowane na lokatach bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 2 lata,
3) inwestowane w skarbowe papiery wartościowe.

§ 3

1. Zarząd Stowarzyszenia zarządza przychodami z praw, co czyni w sposób zapewniający, aby:
1) lokowanie i inwestowanie przychodów z praw nie prowadziło do opóźnienia w ich wypłacie uprawnionym,
2) środki były lokowane i inwestowane w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo, jakość, płynność i rentowność portfela inwestycyjnego jako całości,
3) lokaty i inwestycje były odpowiednio zdywersyfikowane, tak aby uniknąć nadmiernego uzależnienia od jakiegokolwiek określonego składnika aktywów i koncentracji ryzyka w portfelu inwestycyjnym jako całości.
2. W celu zagwarantowania płynności realizowanych operacji finansowych, zapewnia się swobodny dostęp do środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 3 miliony złotych w ciągu miesiąca kalendarzowego.
3. Dostęp, o którym mowa w ust. 2, oznacza możliwość korzystania ze środków finansowych będących w dyspozycji Stowarzyszenia, bez konieczności dokonywania działań skutkujących utratą naliczanych odsetek.
4. Aby zapewnić właściwą dywersyfikację środków finansowych będących w dyspozycji Stowarzyszenia, obsługa finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest przez nie mniej niż 3 oraz nie więcej niż 6 Instytucji finansowych.
5. Liczba Instytucji finansowych zapewniających obsługę finansową Stowarzyszenia uzależniona jest od wartości aktywów obrotowych, wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia i wynosi:
1) minimum 3 Instytucje finansowe, jeżeli wartość aktywów obrotowych nie przekracza 30 milionów złotych,
2) minimum 4 Instytucje finansowe, jeżeli wartość aktywów obrotowych nie przekracza 40 milionów złotych,
3) minimum 5 Instytucji finansowych, jeżeli wartość aktywów obrotowych nie przekracza 50 milionów złotych,
4) 6 Instytucji finansowych, jeżeli wartość aktywów obrotowych przekracza 50 milionów złotych.
6. Łączna wartość środków finansowych zdeponowanych w jednej Instytucji finansowej nie może przekroczyć 40% wartości aktywów zgodnie z ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym.

§ 4

1. Środki zainkasowane w danym roku obrotowym, jak również te, które przechowywane są przez Stowarzyszenie do czasu ich wypłaty na rzecz Uprawnionych, zdeponowane zostają na rachunkach bankowych lub w obligacjach skarbowych, w sposób zapewniający wyodrębnienie poszczególnych ich kategorii oraz prawidłowe naliczenie pożytków, jakie środki te przyniosą na dzień bilansowy.
2. Odrębnie przechowywane są w szczególności:
1) środki, które Stowarzyszenie uzyskało w bieżącym roku obrotowym:
a) tytułem opłaty z art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
b) tytułem opłaty z art. 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
c) na podstawie umów z użytkownikami,
d) na podstawie umów zawartych z zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania,
e) na podstawie umów zawartych z krajowymi organizacjami zbiorowego zarządzania,
2) inne środki niż wskazane w pkt 1, które Stowarzyszenie uzyskało w bieżącym roku obrotowym,
3) środki zainkasowane w poprzednim roku obrotowym, przechowywane przez Stowarzyszenie do czasu:
a) ich podziału przez Stowarzyszenie pomiędzy uprawnionych twórców utworów naukowych i technicznych, oraz
b) ich wypłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania reprezentujących inne kategorie twórczości niż ta wskazana w lit. a,
4) środki należne twórcom krajowym niereprezentowanym przez żadną organizację zbiorowego zarządzania, przechowywane przez Stowarzyszenie do czasu ich wypłaty,
5) środki zainkasowane w poprzednim i wcześniejszych latach obrotowych, podzielone pomiędzy uprawnionych twórców utworów naukowych i technicznych, przechowywane przez Stowarzyszenie do czasu ich wypłaty,
6) środki podlegające wypłacie na podstawie art. 41 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
7) środki należne twórcom zagranicznym, inne niż wskazane w pkt 3, przechowywane przez Stowarzyszenie do czasu ich wypłaty właściwym zagranicznym organizacjom zbiorowego zarządzania reprezentującym uprawnionych.
3. Pożytki z praw, o których mowa w ust. 1, podlegają podziałowi zgodnie z zasadami określonymi w Zasadach Repartycji.

§ 5

1. Na wyodrębnionych rachunkach bankowych przechowywane są również składniki majątku własnego Stowarzyszenia, w sposób zapewniający prawidłowe naliczenie pożytków, jakie środki te przyniosły na dzień bilansowy.
2. Pożytki, o których mowa w ust. 1, stanowią przychody finansowe z kapitałów własnych Stowarzyszenia i tym samym mogą zasilić Fundusz Statutowy Stowarzyszenia lub zostać przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia.

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl