Wspomnienie o prof. dr hab. Bogdanie Michalskim

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 18 kwietnia br. odszedł, przeżywszy 88 lat, prof. dr hab. Bogdan Michalski. Profesor Bogdan Michalski był osobą niezwykle ważną dla Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, jako jeden z jego współzałożycieli, a następnie wieloletni oraz zasłużony członek.

Profesor Bogdan Michalski zaliczany był do ścisłego grona najwybitniejszych znawców w dziedzinie prawa prasowego i autorskiego.  Zapisał się również w naszej pamięci jako wybitny i zaangażowany nauczyciel akademicki, który jako pierwszy w kraju uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego w zakresie prawa autorskiego i prasowego. Był pierwszym kierownikiem Zakładu Prawa Prasowego w b. Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie długoletnim dyrektorem tego Instytutu.  W czasie swojej pracy na Uniwersytecie Warszawskiem prowadził też liczne wykłady i inne zajęcia z prawa prasowego, autorskiego i nauk zbliżonych także na innych uczelniach, w tym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, na Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie Wrocławskim.

Profesor Bogdan Michalski w trakcie swojej pracy zawodowej współpracował z wieloma krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami naukowymi. Związany był także ze studenckim ruchem dziennikarskim, uczestniczył często w szkoleniu młodych dziennikarzy. Był wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia naukowe i dydaktyczno-wychowawcze.

Przez długi okres pełnił funkcję biegłego sądowego w sprawach związanych z prawem prasowym. Wykonywał też wiele ekspertyz i opracowań naukowych o charakterze praktycznym, w tym dla organów wymiaru sprawiedliwości.

Profesor Bogdan Michalski  brał czynny udział w pracach kodyfikacyjnych oraz opracowywaniu wielu projektów aktów normatywnych dla administracji państwowej i dla Stowarzyszenia KOPIPOL. Służył naszemu Stowarzyszeniu radą i pomocą w wielu trudnych sprawach, szczególnie w pierwszych latach naszego rozwoju.

Zachowamy Jego rozsądek, wiedzę i serdeczność we wdzięcznej pamięci.

Prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski, przewodniczący Stowarzyszenia KOPIPOL