Repartycja opłat inkasowanych przez KOPIPOL na podstawie 20 i 20¹ PrAut

ZASADY REPARTYCJI  

W związku z ustanowieniem zasad podziału środków zainkasowanych na podstawie art. 20 i 201 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 roku Nr 80, poz. 904 ze zm.) uchwala się następujące zasady repartycji indywidualnej:

TEKST JEDNOLITY ZASAD REPARTYCJI

(Tekst jednolity przyjętych uchwałą nr 2 Walnego Zebrania Członków z dnia 22 września 2022 roku)

ZASADY REPARTYCJI

Preambuła

W celu realizacji idei wypłacania twórcom opłat inkasowanych na podstawie art. 20 oraz 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanej dalej „PrAut”), biorąc pod uwagę, że:

 • środki inkasowane przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL (zwane dalej „Stowarzyszeniem”) tytułem opłat z art. 20 oraz art. 201 PrAut (zwane dalej „opłatami”) nie są wynagrodzeniami autorskimi za określone akty zwielokrotnienia utworów za pomocą urządzeń reprograficznych, lecz ich celem jest kompensowanie twórcom majątkowych skutków zwielokrotnienia utworów przy użyciu tych urządzeń, wykonywanego na znaczną skalę dla własnego użytku osobistego przy użyciu coraz bardziej efektywnych i przyjaznych dla użytkownika urządzeń cyfrowych;
 • nie ma możliwości określenia konkretnej liczby zwielokrotnień dokonywanych w ramach własnego użytku osobistego;
 • opłaty inkasowane na podstawie art. 20 i 201 PrAut nie są naliczane w zależności od skali reprodukowanych utworów dla własnego użytku prywatnego;
 • określenie, które utwory są przedmiotem kopiowania za pomocą urządzeń reprograficznych jest możliwe jedynie w przybliżeniu na podstawie badań statystycznych;
 • jest niezbędne uwzględnienie przy dokonywaniu podziału, aby kwoty wypłacane poszczególnych twórcom przedstawiały realną wartość;
 • jest niezbędne stworzenie takiego mechanizmu repartycji, aby koszty dokonywania podziału nie pochłaniały nadmiernej części kwot podlegających podziałowi,

ustala się następujące zasady (zwane dalej „Zasadami Repartycji”):

§ 1

 1. Stowarzyszenie dokonuje podziału opłat w terminie 9 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym zostały pobrane.
 2. Wraz z opłatami podziałowi podlegają odsetki uzyskane od opłat (zwane dalej łącznie
  „przychodami z praw”).
 3. Odsetki uzyskane od :

1)opłat zainkasowanych w poprzednim roku obrotowym dolicza się do środków podlegających podziałowi za ten rok;

2)opłat podzielonych i oczekujących na podjęcie ich przez ustalonych uprawnionych twórców utworów naukowych i technicznych, dolicza się do środków podlegających wypłacie wedle zasad określonych w § 6 ust. 1 – 4 Zasad Repartycji,

3)opłat podzielonych i przechowywanych przez Stowarzyszenie do czasu ich wypłaty na rzecz innych uprawnionych nie należących do kategorii twórców wskazanej w pkt 2, dolicza się do tych środków i wraz z nimi wypłaca.

 1. Stowarzyszenie przeznacza przychody z praw na:

1)wypłatę uprawnionym twórcom lub reprezentującym ich organizacjom zbiorowego zarządzania,

2)potrącenia na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,

3)finansowanie prowadzenia na rzecz uprawnionych twórców utworów naukowych
i technicznych działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym.

 1. Od przychodów z praw dokonuje się potrąceń na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Przez koszty te rozumie się uzasadnione
  i udokumentowane koszty poniesione w celu dochodzenia oraz podziału przychodów
  z praw, ponoszone w sposób, który zapewnia uwzględnienie w księgach rachunkowych przychodów z praw i związanych z nimi kosztów odrębnie dla:

1)opłat zainkasowanych w danym roku obrotowym na podstawie art. 20 PrAut,

2)opłat zainkasowanych w danym roku obrotowym na podstawie. art. 20¹ PrAut.

 1. Zasady prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym oraz edukacyjnym określa Walne Zebranie Członków w regulaminie funduszu socjalno – kulturalnego oraz w regulaminie funduszu edukacyjno – naukowego.

§ 2

 1. Stowarzyszenie opiera podział przychodów z praw na wynikach badań statystycznych struktury reprograficznego kopiowania utworów, których przeprowadzenie Zarząd Stowarzyszenia zleca wyspecjalizowanej jednostce.
 2. Badania statystyczne, o których mowa w ust. 1 (zwane dalej „badaniami statystycznymi”), mają na celu określenie struktury kopiowania utworów dla własnego użytku osobistego za pomocą urządzeń reprograficznych w rozumieniu art. 20 i 201 PrAut oraz określenia udziału utworów wydanych przez poszczególnych wydawców w wolumenie utworów zwielokrotnianych za pomocą tych urządzeń w okresie objętym badaniem.
 3. Badania statystyczne przeprowadzane są okresowo, nie rzadziej niż raz na trzy lata. Zarząd Stowarzyszenia może postanowić, że badania statystyczne określające udział utworów poszczególnych wydawców w wolumenie utworów kopiowanych za pomocą urządzeń reprograficznych, przeprowadzane będą w okresach krótszych niż badania dotyczące struktury kopiowania utworów.
 4. Nowe założenia badań statystycznych oraz wybór innej niż dotychczas jednostki badawczej będą podane do wiadomości organizacji zbiorowego zarządzania reprezentującej uprawnionych, jako organizacji właściwych do partycypowania w podziale przychodów z praw z tytułu reprezentowania uprawnionych twórców ze względu na rodzaje utworów objętych zbiorowym zarządzaniem wykonywanym przez te organizacje, celem zgłoszenia przez nie uwag. O swoim stanowisku do tych uwag Zarząd Stowarzyszenia powiadomi na piśmie organizację, która je zgłosiła.
 5. O wynikach badań statystycznych Zarząd Stowarzyszenia powiadomi właściwe organizacje na piśmie, a także na swojej stronie internetowej zamieści omówienie uzyskanego wyniku badań statystycznych.
 6. Wyniki badań statystycznych będą podstawą do naliczenia części przychodów z praw przypadających poszczególnym organizacjom właściwym, podlegających przekazaniu im, zgodnie z zasadami rozporządzeń Ministra Kultury: z dnia 2 czerwca 2003 roku
  w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów
  i importerów (Dz. U. nr 105, poz. 991) oraz z 27 czerwca 2003 roku w sprawie opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych (D. U. nr 132, poz. 1232).
 7. Część przychodów z praw przypadająca Stowarzyszeniu, jako organizacji właściwej do ich podziału, będzie przedmiotem podziału na podstawie wyników badań statystycznych, określających udział utworów poszczególnych wydawców należących do rodzajów utworów objętych zezwoleniem na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi udzielonym Stowarzyszeniu.
 8. Zapobiegając atomizacji wypłat w ramach części przychodów z praw, o których mowa
  w ust. 7, określa się minimalną wielkość udziału publikacji naukowych i technicznych wydawcy dla celów podziałowych (zwaną dalej „minimum podziałowym”), która wynosi 1% ogółu utworów naukowych i technicznych opublikowanych przez wszystkich wydawców ustalonych w badaniach statystycznych określających udział publikacji poszczególnych wydawców w strukturze kopiowania.
 9. W celu dokonania podziału tej części przychodów z praw, o której mowa w ust. 7, Zarząd Stowarzyszenia pozyskuje ze zbiorów Biblioteki Narodowej lub innych źródeł,
  w szczególności od wydawców, informacje o twórcach utworów naukowych
  i technicznych wydanych przez wydawców w okresie objętym badaniem, których udział w badaniu ustalony został jako równy lub wyższy od minimum podziałowego, celem naliczenia tym twórcom należnej im części opłat. Następnie, na podstawie informacji
  o utworach wydanych i ich twórcach, Walne Zebranie Członków dokonuje podziału
  w następujący sposób:

1)od kwoty podlegającej podziałowi odlicza się:

a) 4 % jej wysokości z przeznaczeniem na Fundusz Edukacyjno – Naukowy,

b) 2 % jej wysokości z przeznaczeniem na Fundusz Socjalno – Kulturalny,

c) 4 % jej wysokości z przeznaczeniem na Fundusz Korekt i Wtórnej Repartycji;

2)w razie niewykorzystania w znacznej mierze środków funduszy, o których mowa
w pkt 1 lit. a i b, Walne Zebranie może część tych środków przeznaczyć do podziału między twórców utworów naukowych i technicznych;

3)na podstawie wyników badań statystycznych:

a)kwotę przypadającą na publikacje wydawcy, którego udział w strukturze kopiowania jest równy lub większy od minimum podziałowego, proporcjonalną do udziału danego wydawcy w strukturze kopiowania utworów, dzieli się
w częściach równych na wszystkie publikacje wydane przez tego wydawcę w roku objętym podziałem i przypisuje się je twórcom tych publikacji, zgodnie z § 3 ust.1 Zasad Repartycji,

b)kwoty przypadające na publikacje wydawców, których udział w strukturze kopiowania jest mniejszy od minimum podziałowego, sumuje się i dzieli pomiędzy wydawców, których udział w strukturze kopiowania jest równy lub większy od minimum podziałowego, czyniąc to w częściach równych pomiędzy wszystkich twórców, którym naliczone zostały środki na podstawie podziału określonego w literze a;

4)o dokonaniu wyliczenia środków (zwanych dalej „wynagrodzeniami”) należnych twórcom utworów naukowych i technicznych wydanych przez danego wydawcę
i możliwości ich odbioru informuje się w miarę możliwości bezpośrednio uprawnionych twórców, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej oraz w drodze ogłoszenia w prasie i w sieci Internet;

5)o naliczeniu wynagrodzeń należnych twórcom utworów naukowych i technicznych wydanych przez danego wydawcę może być zawiadomiony także wydawca;

6)wynagrodzenia nie podjęte przez uprawnionych twórców utworów naukowych
i technicznych będą pozostawione na wydzielonym rachunku do momentu ich wypłaty w ramach wtórnej repartycji wedle zasad określonych w § 6 Zasad Repartycji.

 1. Wypłata wynagrodzeń wedle zasad określonych w ust. 9 (zwana w Zasadach Repartycji „pierwotną repartycją”) następuje równolegle i jednocześnie za wszystkie lata podziałowe, co do których nie upłynął okres wskazany w § 6 ust. 1 Zasad Repartycji.
 2. Część przychodów z praw przypadająca zagranicznym twórcom utworów naukowych
  i technicznych podlega, w odniesieniu do twórców reprezentowanych przez organizacje, z którymi Stowarzyszenie zawarło umowy o wzajemnej reprezentacji przewidujące transfer wynagrodzeń, przekazaniu tym organizacjom wraz z dokumentacją dotyczącą ich naliczenia. Środki zainkasowane na podstawie takich umów od zagranicznych organizacji podlegają podziałowi pomiędzy twórców krajowych wedle zasad określonych w ust. 1
  i następnych. Część przychodów z praw przypadająca twórcom reprezentowanym przez organizacje zagraniczne, z którymi umowy o wzajemnej reprezentacji zawarte przez Stowarzyszenie przewidują wzajemne skwitowanie przychodów z praw (umowy beztransferowe), podlega podziałowi pomiędzy twórców krajowych wedle zasad określonych w ust. 1 i następnych. Część opłat należna twórcom niereprezentowanym przez organizację zagraniczną, z którą Stowarzyszenie ma umowę o wzajemnej reprezentacji, podlega wydzieleniu na specjalnym koncie, na którym, w przypadku braku takiej umowy, pozostaje ona do upływu terminu przedawnienia. Po upływie terminu przedawnienia podlega ona doliczeniu do części opłat przypadających twórcom krajowym, na rzecz których Stowarzyszenie wykonuje zbiorowe zarządzanie.
 3. W celu usprawnienia procesu przekazywania przychodów z praw przypadających innym niż Stowarzyszenie krajowym organizacjom właściwym, Stowarzyszenie wypłaci – na poczet podziału środków zainkasowanych przez Stowarzyszenie w danym roku kalendarzowym (zwanym dalej „Rokiem Podziałowym”) – zaliczki (zwane dalej „Zaliczkami”), z których:

1)pierwsza w wysokości 100 % Środków zainkasowanych w okresie od 1 do 31 stycznia Roku Podziałowego, przypadających kategoriom podmiotów uprawnionych reprezentowanych przez te organizacje, będzie wypłacona w terminie do dnia 1 marca Roku Podziałowego,

2)druga w wysokości 100 % Środków zainkasowanych w okresie 1 lutego do 30 kwietnia Roku Podziałowego, przypadających kategoriom podmiotów uprawnionych reprezentowanych przez te organizacje, będzie wypłacona w terminie do dnia 30 maja Roku Podziałowego,

3)trzecia w wysokości 100 % Środków zainkasowanych w okresie 1 maja do 31 lipca Roku Podziałowego, przypadających kategoriom podmiotów uprawnionych reprezentowanych przez te organizacje, będzie wypłacona w terminie do dnia 29 sierpnia Roku Podziałowego,

4)czwarta w wysokości 50 % Środków zainkasowanych w okresie 1 sierpnia do 31 października Roku Podziałowego, przypadających kategoriom podmiotów uprawnionych reprezentowanych przez te organizacje, będzie wypłacona w terminie do dnia 29 listopada Roku Podziałowego.

 1. Końcowe rozliczenie danego Roku Podziałowego, uwzględniające Środki zainkasowane w okresie od 1 listopada do 31 grudnia Roku Podziałowego, zostanie sporządzone na podstawie wyników badań statystycznych i zostanie dokonane po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia bilansu Stowarzyszenia za Rok Podziałowy.

Za podstawę do naliczenia Zaliczek przyjmuje się koszty inkasa w wysokości określonej w planie finansowo – księgowym na dany Rok Podziałowy oraz wyniki badań statystycznych

§3

Uszczegóławiając zasady określone w § 2 ust. 9 pkt 3 Zasad Repartycji, celem uczynienia ich transparentnymi, a zarazem dążąc do wyeliminowania skrajnych sytuacji podziałowych, przyjmuje się następujące:

 1. zasady podziałowe – w przypadku, gdy:

w materiałach mających służyć za podstawę podziału brak jest nazwiska autora (autorów) opublikowanego utworu lub wskazana została jedynie redakcja lub brak jest nazwiska tłumacza (tłumaczy) utworu, Zarząd Stowarzyszenia – po ustaleniu kwot przypadających na dany utwór – zwróci się do wydawcy z prośbą o wskazanie jego autora (autorów) lub tłumacza (tłumaczy), wyjaśniając jednocześnie, dlaczego zwraca się o taką informację;

1)podział ma nastąpić pomiędzy autora (autorów) i tłumacza (tłumaczy), ewentualnie twórcy innego rodzaju opracowania, środki podlegające podziałowi dzielone są w połowie na utwór pierwotny (dla autora lub współautorów) i odpowiednio, w połowie na tłumaczenie lub opracowanie. W przypadku braku danych, Zarząd Stowarzyszenia zwróci się o stosowne informację do wydawcy w trybie określonym w pkt 1;

2)nazwisko autora/tytuł powtarza się w kolejnych wznowieniach, wówczas, jeżeli wznowienie ukazało się w danym roku z kolejnym numerem ISBN, wówczas podstawowym zagadnieniem wymagającym rozstrzygnięcia przez Zarząd Stowarzyszenia jest ustalenie, czy chodzi o wydanie nowego dzieła tych samych (lub częściowo tych samych) osób, o wznowienie tego samego dzieła ze zmianami nadającymi mu charakter odrębnej całości, czy o dodruk z niezrozumiałych powodów zgłoszony, jako odrębna pozycja (sporządzenie dodatkowych egzemplarzy). Sama tożsamość autora nie ma tu znaczenia decydującego. Rozstrzygające jest istnienie tożsamości utworu. Jeżeli wznowienie w kolejnym roku ukazało się z tym samym numerem ISBN, wówczas publikacja jest pomijana przy podziale. W przypadku braku danych, Zarząd Stowarzyszenia zwróci się o stosowne informacje do wydawcy w trybie określonym w pkt 1;

3)opublikowany utwór ma kilku autorów (współautorów), wówczas przyjmuje się, że udziały wszystkich współautorów są równe;

4)przedmiotem podziału są środki należne autorom utworów opublikowanych w czasopiśmie czy innej publikacji periodycznej, wówczas osobno rozlicza się każdy numer czasopisma (zeszyt), traktując go, jako odrębną pozycję; w przypadku, gdy twórca jest autorem kilku artykułów, kwota naliczana jest w stosunku do ich liczby;

5)autorami utworu (w szczególności, gdy przyjmuje on postać artykułu naukowego) są osoby będące obywatelami polskimi oraz osoby będące obywatelami państw trzecich, wówczas podział następuje wedle takich samych zasad jak podział wyłącznie pomiędzy autorami (współtwórcami) będącymi obywatelami polskimi. W przypadku braku danych, Zarząd Stowarzyszenia zwróci się o stosowne informację do wydawcy w trybie określonym w pkt 1;

6)w materiałach mających służyć za podstawę podziału akronim EAN umieszczony został przed numerem ISBN, wówczas pozycję taką należy traktować na zasadach ogólnych, tzn. tak, jak pozycję oznaczoną numerem ISBN;

7)z materiałów mających służyć za podstawę podziału wynika, że opublikowany utwór nie ma numeru ISBN, ma natomiast numer ISSN, wówczas pozycję taką należy traktować na zasadach ogólnych, tzn. tak, jak pozycję oznaczoną numerem ISBN;

8)z materiałów mających służyć za podstawę podziału wynika, że wydawca, którego udział został wykazany w toku badań statystycznych nie wydał żadnego utworu w danym rozliczanym roku kalendarzowym, wówczas wydawca ten jest pominięty w podziale za ten rok.

 1. zasady korygujące:

1)zasadę wedle, której udział przypadający na publikacje wydawcy, który w danym roku podziałowym nie opublikował żadnego utworu, zwiększa udziały przypadające na publikacje pozostałych wydawców,

2)zasadę wedle, której, w przypadku, gdy:

a)udział przypadający na publikacje danego wydawcy miałby w całości przypaść jednemu twórcy, wówczas udział ten ulega obniżeniu o 90 %, co oznacza, że twórcy temu przekazywana jest kwota stanowiąca 10% udziału wydawcy,

b)udział przypadający na publikacje danego wydawcy miałby przypaść dwóm twórcom, wówczas udział ten ulega obniżeniu o 80%, co oznacza, że twórcom tym przekazywana jest kwota stanowiąca łącznie  20% udziału wydawcy,

c)udział przypadający na publikacje danego wydawcy miałby przypaść trzem twórcom, wówczas udział ten ulega obniżeniu o 70%, co oznacza, że twórcom tym przekazywana jest kwota stanowiąca łącznie  30% udziału wydawcy,

d)udział przypadający na publikacje danego wydawcy miałby przypaść czterem twórcom, wówczas udział ten ulega obniżeniu o 60%, co oznacza, że twórcom tym przekazywana jest kwota stanowiąca łącznie  40% udziału wydawcy,

e)udział przypadający na publikacje danego wydawcy miałby przypaść pięciu twórcom, wówczas udział ten ulega obniżeniu o 50%, co oznacza, że twórcom tym przekazywana jest kwota stanowiąca łącznie  50% udziału wydawcy,

f)udział przypadający na publikacje danego wydawcy miałby przypaść sześciu twórcom, wówczas udział ten ulega obniżeniu o 40%, co oznacza, że twórcom tym przekazywana jest kwota stanowiąca łącznie  60% udziału wydawcy,

g)udział przypadający na publikacje danego wydawcy miałby przypaść siedmiu twórcom, wówczas udział ten ulega obniżeniu o 30%, co oznacza, że twórcom tym przekazywana jest kwota stanowiąca łącznie  70% udziału wydawcy,

h)udział przypadający na publikacje danego wydawcy miałby przypaść ośmiu twórcom, wówczas udział ten ulega obniżeniu o 20%, co oznacza, że twórcom tym przekazywana jest kwota stanowiąca łącznie  80% udziału wydawcy,

i)udział przypadający na publikacje danego wydawcy miałby przypaść dziewięciu twórcom, wówczas udział ten ulega obniżeniu o 10%, co oznacza, że twórcom tym przekazywana jest kwota stanowiąca łącznie 90% udziału wydawcy.

Kwota, o którą ulega obniżeniu udział wydawcy, podlega doliczeniu do kwoty przeznaczonej do repartycji wedle zasad określonych w § 2 ust.9 pkt 3 lit. b. Zasad Repartycji.

 § 4

W przypadku nieodnalezienia uprawnionych twórców utworów naukowych i technicznych będących uprawnionymi ustalonymi wedle zasad określonych w § 2 ust. 9 Zasad Repartycji, w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Zasad Repartycji, Zarząd Stowarzyszenia postanawia o:

1)przekazaniu członkom Stowarzyszenia oraz uprawnionym, których Stowarzyszenie reprezentuje na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie, informacji na temat tych twórców utworów naukowych i technicznych, będących uprawnionymi ustalonymi wedle zasad określonych w § 2 ust. 9 Zasad Repartycji, obejmującą w szczególności:

a)tytuły utworów,

b)imiona i nazwiska uprawnionych, którzy nie zostali odnalezieni,

c)imiona i nazwiska albo nazwy wydawców utworów uprawnionych, którzy nie zostali odnalezieni.

2)publikacji informacji, o których mowa w pkt 1, na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 § 5

Twórcom utworów naukowych i technicznych, którzy zostali ustaleni po dniu dokonania podziału, nalicza się wynagrodzenie wedle zasad określonych w § 2 ust. 9 i § 3 Zasad Repartycji, które wypłaca się ze środków Funduszu Korekt i Wtórnej Repartycji. Wynagrodzenia te, w razie ich niepodjęcia przez uprawnionych, nie podlegają wtórnej repartycji.

§ 6

 1. Opłaty przypadające dla twórców utworów naukowych i technicznych, które pomimo podjęcia czynności, o których mowa w § 4 Zasad Repartycji, nie zostały wypłacone w ramach repartycji pierwotnej w terminie 3 lat od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym zostały pobrane, Walne Zebranie Członków przeznacza na:

1)wypłatę odnalezionym uprawnionym (zwaną w Zasadach Repartycji „wtórną repartycją”), a zatem tym, którzy podjęli środki należne im w podziale za ten rok podziałowy, którego dotyczy wtórna repartycja, lub

2)finansowanie działań realizowanych w ramach Funduszu Edukacyjno – Naukowego oraz Funduszu Socjalno – Kulturalnego.

 1. W przypadku przeznaczenia opłat, o których mowa w ust. 1, na oba cele tam wskazane lub cel określony w ust. 1 pkt 2, Walne Zebranie Członków dokonuje podziału tych środków.
 2. Wtórna repartycja dokonywana jest w ten sposób, że opłaty niepodjęte w ramach pierwotnej repartycji dzieli się proporcjonalnie w stosunku do kwot odebranych przez uprawnionych, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
 3. Wypłata w ramach wtórnej repartycji dokonywana jest w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego.
 4. Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dolicza się – ustalone na dzień wypłaty – odsetki od:

1)opłat podlegających wtórnej repartycji, które dzieli się w sposób określony w ust. 3,

2)opłat innych niż te określone w pkt 1, podzielonych i oczekujących na podjęcie ich przez uprawnionych twórców utworów naukowych i technicznych, które dolicza się w częściach równych do środków, które w ramach wtórnej repartycji, należne są uprawnionym, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

3)środków zgromadzonych na Funduszu Edukacyjno – Naukowym oraz Funduszu Socjalno – Kulturalnym, które dzieli się w sposób określony w pkt 2;

51. Od sumy odsetek, o których mowa w ust. 5, potrąca się koszty zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Ponieważ ostateczna wysokość tych kosztów ustalana jest po dniu wtórnej repartycji w sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenia, na dzień wtórnej repartycji przyjmuje się że koszty te wynoszą 20 % i podlegają ostatecznemu rozliczeniu w ramach środków z ostatniego roku podziałowego, po ustaleniu ich wysokości przez Walne Zebranie Członków

6.Uprawnionym twórcom utworów naukowych i technicznych, ustalonym wedle zasad określonych w § 2 ust. 9 Zasad Repartycji, którzy zgłoszą się do Stowarzyszenia po wypłatę wynagrodzeń po upływie terminu wskazanego w ust. 1, wypłaca się te wynagrodzenia ze środków Funduszu Korekt i Wtórnej Repartycji.

7.Wypłat, o których mowa w ust. 6, dokonuje się, jeżeli uprawniony zgłosi się do Stowarzyszenia o wypłatę wynagrodzenia w ciągu 7 lat od daty wtórnej repartycji, nie później jednak niż w terminie 10 lat od ogłoszenia o podziale i rozpoczęciu wypłat w ramach repartycji pierwotnej. Terminy określone w zdaniu poprzednim liczone są od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym doszło do zdarzeń tam wskazanych.

8.W przypadku, gdy do końca marca roku kalendarzowego następującego po dniu wypłaty w ramach wtórnej repartycji, nie uda się wypłacić środków wszystkim uprawnionym,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się wówczas zasady, o których mowa w § 4 Zasad Repartycji.

9.W razie niewypłacenia środków, o których mowa w ust. 8, do końca czerwca roku kalendarzowego następującego po dniu wypłaty w ramach wtórnej repartycji, środki te podlegają doliczeniu w częściach równych do:

1)środków wtórnej repartycji realizowanej w odniesieniu do następnego roku podziałowego, oraz

2)środków Funduszu Korekt i Wtórnej Repartycji.

 1. Z dniem określonym w ust. 9, uprawnieni z tytułu wtórnej repartycji tracą do prawo do środków nią objętych.