Regulamin Funduszu Socjalno-Kulturalnego

REGULAMIN

FUNDUSZU SOCJALNO- KULTURALNEGO

Kielce 2019

 

 

Preambuła

 

Fundusz Socjalno – Kulturalny (zwany dalej „Funduszem”) jest Funduszem specjalnym Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL (zwanego dalej „Stowarzyszeniem”). Fundusz służy prowadzeniu przez Stowarzyszenia na rzecz twórców utworów naukowych i technicznych działalności
o charakterze socjalnym oraz kulturalnym w ramach przychodów z praw autorskich do utworów naukowych i technicznych, uzyskiwanych przez Stowarzyszenie na podstawie przepisów prawa.

Fundusz powołany został do życia uchwałą nr (….) Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KOPIPOL z dnia …2019 r.

§ 1

Cele Funduszu

Celem Funduszu jest:

1) wspieranie finansowe twórców utworów naukowych i technicznych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej,

2) wspieranie młodych twórców dzieł naukowych i technicznych rozumianych, przez których rozumie się osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora  które w chwili złożenia wniosku o środki z Funduszu nie ukończyły 35 lat,

3) inicjowanie i wspieranie działań o charakterze kulturalnym, podejmowanych na rzecz twórców utworów naukowych i technicznych, o poziomie odpowiadającym potrzebom tych osób.

§2

Sposoby realizacji celów Funduszu

Stowarzyszenie realizuje cele Funduszu poprzez następujące działania:

1) udzielanie pomocy finansowej twórcom utworów naukowych i technicznych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu wieku, stanu zdrowia lub zdarzeń losowych;

2) udzielanie młodym twórcom utworów naukowych i technicznych pomocy finansowej lub rzeczowej na potrzeby ich działalności naukowej, w szczególności poprzez refundację zakupu urządzeń lub materiałów niezbędnych dla ich pracy naukowej;

3) finansowanie działań o charakterze kulturalnym realizowanych na rzecz twórców utworów naukowych i technicznych, w szczególności: 

a) wystaw oraz innych imprez kulturalnych,

b) zamierzeń artystycznych lub twórczych (filmu, przedstawienia, publikacji, pokazu, itp.),

c) publikacji upowszechniających kulturę (albumów, katalogów, itp.);

4) finansowanie imprez okolicznościowych o charakterze akademickim organizowanych dla twórców utworów naukowych i technicznych oraz instytucji naukowych i technicznych,

5) finansowanie zakupu, z przeznaczeniem dla twórców utworów naukowych i technicznych, biletów wstępu na koncerty, występy, do kina, teatru, filharmonii, opery.

§3

Źródło środków Funduszu

Środki Funduszu pochodzą z potrąceń:

1) od bieżących przychodów z praw dokonanych na działalność o charakterze socjalnym
i kulturalnym wedle zasad określonych w Regulaminie Repartycji,

2) dokonanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia od przychodów z praw, które nie zostały wypłacone w terminie 3 lat od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym zostały pobrane, z powodu nieustalenia lub nieodnalezienia uprawnionych.

§4

Uprawnieni

 1. Uprawnionymi do środków Funduszu, o których mowa w § 3 pkt 1 niniejszego regulaminu, są wszyscy twórcy utworów naukowych i technicznych.
 2. Uprawnionymi do środków Funduszu, o których mowa w § 3 pkt 2 niniejszego regulaminu, są twórcy utworów naukowych i technicznych, którzy są beneficjentami przychodów z praw autorskich zainkasowanych przez Stowarzyszenie w okresie ostatnich 10-ciu pełnych latach kalendarzowych poprzedzających – w zależności od tego co nastąpi wcześniej – złożenie wniosku lub dzień realizacji wobec nich celów Funduszu.
 3. W odniesieniu do uprawnionych, o których mowa w ust. 1 i 2, Stowarzyszenie może realizować cele Funduszu za pośrednictwem osoby trzeciej wykonującej zadania, o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu.

§5

Tryb finansowania realizacji celów Funduszu

 1. Realizacja celów Funduszu w sposób określony w § 2 pkt 1 niniejszego regulaminu następuje na podstawie wniosku uprawnionego, natomiast w pozostałych przypadkach może nastąpić z własnej inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia oraz na podstawie wniosku uprawnionego.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może z własnej inicjatywy udzielić pomocy finansowej, o której mowa w § 2 pkt 1 niniejszego regulaminu.
 3. Prawa i obowiązki uprawnionego dotyczące korzystania ze środków Funduszu określa odrębna umowa lub ogłoszenie Stowarzyszenia o zasadach korzystania z zaoferowanych uprawnionym środków realizacji celów Funduszu.

§6

Organ właściwy do rozpoznawania wniosków o udzielenie dofinansowań

Organem właściwym w sprawach określonym w niniejszym regulaminie jest Zarząd Stowarzyszenia.

§7

Wnioski o udzielenie dofinansowań

 1. Wniosek o udzielenie dofinansowania składa się na piśmie.
 2. O terminie rozpatrzenia wniosku o udzielenie dofinansowania decyduje data jego wpływu do siedziby Stowarzyszenia.
 3. Do wniosku o udzielenie pomocy finansowej, o której mowa w § 2 pkt 1 niniejszego regulaminu, należy dołączyć dokumenty wykazujące okoliczności wskazane we wniosku.

§8

Terminy rozpatrzenia wniosków o udzielenie dofinansowań ze środków Funduszu

Zarząd Stowarzyszenia rozpatruje wnioski o udzielenie dofinansowań ze środków Funduszu dwa razy do roku, w terminach do: 31 marca i 31 października.

§9

Zasady i kolejność korzystania przez uprawnionych ze środków Funduszu

 1. Zarząd Stowarzyszenia dysponuje środkami Funduszu w sposób sprawiedliwy
  i transparentny, przy uwzględnieniu zasad określonych w kolejnych ustępach.
 2. Pierwszeństwo w korzystaniu ze środków Funduszu posiadają uprawnieni, którzy powierzyli Stowarzyszeniu autorskie prawa majątkowe w zbiorowy zarząd oraz posiadają znaczny dorobek naukowy lub techniczny.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku uprawnionych, o których mowa w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu, o pierwszeństwie w korzystaniu ze środków Funduszu decyduje dodatkowo liczba lat kalendarzowych, w których uprawniony był beneficjentem przychodów z praw autorskich zainkasowanych przez Stowarzyszenie w okresie wskazanym w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu.
 4. Uprawniony może jeden raz w roku kalendarzowym złożyć wniosek o udzielenie pomocy finansowej, o której mowa w § 2 pkt 1 niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku niewystarczającej liczby środków Funduszu, Zarząd może wprowadzić dalsze ograniczenia w częstotliwości korzystania przez uprawnionych ze środków Funduszu.

§10

Wysokość finansowania

Wysokość środków przeznaczonych w roku kalendarzowym na uprawnionego nie może przekroczyć kwoty wolnej od podatku od darowizn.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia corocznie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z gospodarowania Funduszem.
 2. Regulamin Funduszu podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Stowarzyszenia.