Regulamin Funduszu Socjalno-Kulturalnego

REGULAMIN
FUNDUSZU SOCJALNO- KULTURALNEGO
Kielce 2020

Preambuła

Fundusz Socjalno – Kulturalny (zwany dalej „Funduszem”) jest Funduszem specjalnym Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL (zwanego dalej „Stowarzyszeniem”). Fundusz służy prowadzeniu przez Stowarzyszenia na rzecz twórców utworów naukowych i technicznych działalności o charakterze socjalnym oraz kulturalnym w ramach przychodów z praw autorskich do utworów naukowych i technicznych, uzyskiwanych przez Stowarzyszenie na podstawie przepisów prawa.
Fundusz powołany został do życia uchwałą nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KOPIPOL z dnia 25 października 2019 r.

§ 1
Cele Funduszu

Celem Funduszu jest:
1) wspieranie finansowe twórców utworów naukowych i technicznych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej,

2) wspieranie młodych twórców dzieł naukowych i technicznych. Przez młodego twórcę dzieł naukowych i technicznych rozumie się osobę prowadzącą działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, ale od jego uzyskania nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, międzynarodowym instytucie naukowym działającym w Polsce, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły,

3) inicjowanie i wspieranie działań o charakterze kulturalnym, podejmowanych na rzecz twórców utworów naukowych i technicznych, o poziomie odpowiadającym potrzebom tych osób.

§ 2

Sposoby realizacji celów Funduszu

Stowarzyszenie realizuje cele Funduszu poprzez następujące działania:
1) udzielanie pomocy finansowej twórcom utworów naukowych i technicznych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu wieku, stanu zdrowia lub zdarzeń losowych;

2) udzielanie młodym twórcom utworów naukowych i technicznych pomocy finansowej lub rzeczowej na potrzeby ich działalności naukowej, w szczególności poprzez refundację zakupu urządzeń lub materiałów niezbędnych dla ich pracy naukowej;

3) finansowanie działań o charakterze kulturalnym realizowanych na rzecz twórców utworów naukowych i technicznych, w szczególności:

a) wystaw oraz innych imprez kulturalnych,

b) zamierzeń artystycznych lub twórczych (filmu, przedstawienia, publikacji, pokazu, itp.),

c) publikacji upowszechniających kulturę (albumów, katalogów, itp.);

4) finansowanie imprez okolicznościowych o charakterze akademickim organizowanych dla twórców utworów naukowych i technicznych oraz instytucji naukowych i technicznych,

5) finansowanie zakupu, z przeznaczeniem dla twórców utworów naukowych i technicznych, biletów wstępu na koncerty, występy, do kina, teatru, filharmonii, opery.

§ 3
Źródło środków Funduszu

Środki Funduszu pochodzą z potrąceń:

1) od bieżących przychodów z praw dokonanych na działalność o charakterze socjalnym
i kulturalnym wedle zasad określonych w Regulaminie Repartycji,

2) dokonanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia od przychodów z praw, które nie zostały wypłacone w terminie 3 lat od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym zostały pobrane, z powodu nieustalenia lub nieodnalezienia uprawnionych.

§ 4
Uprawnieni

1. Uprawnionymi do środków Funduszu, o których mowa w § 3 pkt 1 niniejszego regulaminu, są wszyscy twórcy utworów naukowych i technicznych.

2. Uprawnionymi do środków Funduszu, o których mowa w § 3 pkt 2 niniejszego regulaminu, są twórcy utworów naukowych i technicznych, którzy są beneficjentami przychodów z praw autorskich zainkasowanych przez Stowarzyszenie w okresie ostatnich 10-ciu pełnych latach kalendarzowych poprzedzających – w zależności od tego co nastąpi wcześniej – złożenie wniosku lub dzień realizacji wobec nich celów Funduszu.

3. W odniesieniu do uprawnionych, o których mowa w ust. 1 i 2, Stowarzyszenie może realizować cele Funduszu za pośrednictwem osoby trzeciej wykonującej zadania, o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu.

§ 5
Tryb finansowania realizacji celów Funduszu

1. Realizacja celów Funduszu w sposób określony w § 2 pkt 1 niniejszego regulaminu następuje na podstawie wniosku uprawnionego, natomiast w pozostałych przypadkach może nastąpić z własnej inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia oraz na podstawie wniosku uprawnionego.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może z własnej inicjatywy udzielić pomocy finansowej, o której mowa w § 2 pkt 1 niniejszego regulaminu.

3. Prawa i obowiązki uprawnionego dotyczące korzystania ze środków Funduszu określa odrębna umowa lub ogłoszenie Stowarzyszenia o zasadach korzystania z zaoferowanych uprawnionym środków realizacji celów Funduszu.

§ 6
Organ właściwy do rozpoznawania wniosków o udzielenie dofinansowań

Organem właściwym w sprawach określonym w niniejszym regulaminie jest Zarząd Stowarzyszenia.

§ 7
Wnioski o udzielenie dofinansowań

1. Wniosek o udzielenie dofinansowania składa się na piśmie.

2. O terminie rozpatrzenia wniosku o udzielenie dofinansowania decyduje data jego wpływu do siedziby Stowarzyszenia.

3. Do wniosku o udzielenie pomocy finansowej, o której mowa w § 2 pkt 1 niniejszego regulaminu, należy dołączyć dokumenty wykazujące okoliczności wskazane we wniosku.

§ 8
Terminy rozpatrzenia wniosków o udzielenie dofinansowań ze środków Funduszu

Zarząd Stowarzyszenia rozpatruje wnioski o udzielenie dofinansowań ze środków Funduszu raz na kwartał, wedle zasady, że wnioski złożone w danym kwartale kalendarzowym rozpatrywane są na pierwszym zebraniu zwołanym po upływie tego kwartału kalendarzowego.

§ 9
Zasady i kolejność korzystania przez uprawnionych ze środków Funduszu

1. Zarząd Stowarzyszenia dysponuje środkami Funduszu w sposób sprawiedliwy i transparentny, przy uwzględnieniu zasad określonych w kolejnych ustępach.

2. Pierwszeństwo w korzystaniu ze środków Funduszu posiadają uprawnieni, którzy powierzyli Stowarzyszeniu autorskie prawa majątkowe w zbiorowy zarząd oraz posiadają znaczny dorobek naukowy lub techniczny.

3. Z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku uprawnionych, o których mowa w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu, o pierwszeństwie w korzystaniu ze środków Funduszu decyduje dodatkowo liczba lat kalendarzowych, w których uprawniony był beneficjentem przychodów z praw autorskich zainkasowanych przez Stowarzyszenie w okresie wskazanym w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu.

4. Uprawniony może jeden raz w roku kalendarzowym złożyć wniosek o udzielenie pomocy finansowej, o której mowa w § 2 pkt 1 niniejszego regulaminu.

5. W przypadku niewystarczającej liczby środków Funduszu, Zarząd może wprowadzić dalsze ograniczenia w częstotliwości korzystania przez uprawnionych ze środków Funduszu.

§ 10
Wysokość finansowania

Wysokość środków przeznaczonych w roku kalendarzowym na uprawnionego nie może przekroczyć kwoty wolnej od podatku od darowizn.

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia corocznie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z gospodarowania Funduszem.

2. Regulamin Funduszu podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Stowarzyszenia.