Regulamin Funduszu Pomocowego

REGULAMIN KORZYSTANIA Z FUNDUSZU POMOCOWEGO

STOWARZYSZENIA KOPIPOL

Kielce 2017

 

W wykonaniu ust. 10 pkt 1 Zasad Repartycji Opłat Inkasowanych przez Stowarzyszenie na podstawie art. 20 i 201 PrAut ustala się następujące zasady korzystania z Funduszu Pomocowego Stowarzyszeniu (zwanego dalej „Funduszem”):

  1. Do ubiegania się o środki z Funduszu uprawnieni są wszyscy autorzy dzieł naukowych lub technicznych, których opublikowane dzieła mogą być przedmiotem kopiowania dla własnego użytku osobistego za pomocą urządzeń reprograficznych w rozumieniu art. 20 i 201 PrAut i wydanych na ich podstawie przepisów oraz autorzy, których dzieła mogą być podstawą do wynagrodzeń na podstawie art. 30 ust. 2 PrAut (zwani dalej Autorami).
  2. Środki Funduszu gromadzone są przez KOPIPOL na wyodrębnionym koncie.
  3. Środki z Funduszu mogą być przyznawane Autorom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu wieku, stanu zdrowia lub zdarzeń losowych. Wyjątkowo środki mogą być przyznane młodym Autorom, w szczególności dla umożliwienia im zakupu urządzeń lub materiałów niezbędnych w ich pracy naukowej.
  4. W celu ubiegania się o przyznanie środków Autorzy składają wniosek z uzasadnieniem i, w miarę możliwości, wraz załącznikami potwierdzającymi fakty uzasadniające wniosek.
  5. W celu umożliwienia rozpatrywania wniosków z uwzględnieniem wagi ich uzasadnień w relacji do pozostałych wniosków, wnioski powinny być składane do końca każdego półrocza i podlegają rozpoznaniu w ciągu miesiąca od zakończenia każdego półrocza. Zarząd jest jednak uprawniony do rozpatrzenia w trybie pilnym, poza tymi terminami, wniosków w sprawach nie cierpiących zwłoki, za których natychmiastowym rozpatrzeniem przemawia nagłe wydarzenie losowe. Suma środków przyznanych na takich zasadach nie może jednak przekroczyć 10% całości środków funduszu danym roku kalendarzowym.
  6. Wysokość środków przyznawanych wnioskodawcom środków określa Zarząd KOPIPOLu, w granicach uzasadnionych indywidualną potrzebą.
  7. Autor, który uzyskał środki z Funduszu może się ubiegać o ich ponowne przyznanie w okresie krótszym niż pięć lat, jedynie w przypadkach szczególnie uzasadnionych.
  8. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych o przyznanie środków z Funduszu może się ubiegać także małżonek zmarłego Autora lub jego małoletnie dzieci. Zasady przyznawania środków Autorom stosuje się wówczas odpowiednio.
  9. Zarząd KOPIPOLu przedstawia corocznie Walnemu Zebraniu Członków KOPIPOLu sprawozdanie z gospodarowania Funduszem w roku ubiegłym.
  10. Regulamin Funduszu podlega ogłoszeniu na stronach www KOPIPOLu.