Regulamin Funduszu Edukacyjno-Naukowego

REGULAMIN

FUNDUSZU EDUKACYJNO – NAUKOWEGO

Kielce 2019

 

Preambuła

 

Fundusz Edukacyjno – Naukowego (zwany dalej „Funduszem”) jest Funduszem specjalnym Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych
i Technicznych KOPIPOL (zwanego dalej „Stowarzyszeniem”). Fundusz służy prowadzeniu przez Stowarzyszenie na rzecz twórców utworów naukowych i technicznych działalności
o charakterze edukacyjnym i naukowym w ramach przychodów z praw autorskich do utworów naukowych i technicznych, uzyskiwanych przez Stowarzyszenie na podstawie przepisów prawa.

Fundusz powołany został do życia uchwałą nr (…) Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KOPIPOL z dnia …2019 r.

§1

Cele Funduszu

Celem Funduszu jest:

1) wspieranie działań na rzecz promocji i rozwoju prawa autorskiego w Polsce,

2) wspieranie działań na rzecz promocji i rozwoju nauki w Polsce.

§2

Środki realizacji celów Funduszu

 1. Stowarzyszenie realizuje cele Funduszu wskazane w § 1 pkt 1 niniejszego regulaminu, poprzez:

1) organizację oraz finansowe wspieranie organizacji konferencji, szkoleń i innych spotkań poświęconych problematyce prawa autorskiego,

2) udział przedstawicieli Stowarzyszenia w organizowanych przez nie lub inne podmioty konferencjach, seminariach, szkoleniach i innych spotkaniach poświęconych problematyce prawa własności intelektualnej, w tym także w targach książki,

3) współpracę z IFRRO i skupionymi w niej organizacjami zagranicznymi, a także z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się ochroną lub zarządzaniem prawami autorskimi,

4) opracowywanie, wydawanie i upowszechnianie publikacji poświęconych problematyce prawa autorskiego, w tym raportów, opinii i innych analiz, a także finansowanie publikacji i wynagrodzeń autorskich twórcom utworów dotyczących poznania oraz stosowania przepisów prawa autorskiego,

 1. Stowarzyszenie realizuje cele Funduszu wskazane w § 1 pkt 2 niniejszego regulaminu, poprzez:

1) finansowanie wynagrodzeń twórcom utworów naukowych i technicznych publikującym utwory w czasopismach naukowych i technicznych,

2) finansowe wspieranie kreacji i publikacji wartościowych utworów naukowych
i technicznych,

3) organizację oraz finansowe wspieranie organizacji konferencji i innych podobnych przedsięwzięć o tematyce poruszającej aktualne i istotne zagadnienia naukowe,

4) organizację oraz finansowe wspieranie organizacji konkursów i innych podobnych działań mających za przedmiot aktualne i istotne zagadnienia naukowe lub popularyzację działalności naukowej,

5) przyznawanie twórcom utworów naukowych i technicznych nagród rzeczowych
i finansowych za wybitne osiągnięcia naukowe.

§3

Źródło środków Funduszu

Środki Funduszu pochodzą z potrąceń:

1) od bieżących przychodów z praw dokonanych na działalność o charakterze edukacyjnym wedle zasad określonych w Regulaminie Repartycji,

2) dokonanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia od przychodów z praw, które nie zostały wypłacone w terminie 3 lat od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym zostały pobrane, z powodu nieustalenia lub nieodnalezienia uprawnionych.

§4

Uprawnieni

 1. Uprawnionymi do środków Funduszu, o których mowa w § 3 pkt 1 niniejszego regulaminu, są wszyscy twórcy utworów naukowych i technicznych.
 2. Uprawnionymi do środków Funduszu, o których mowa w § 3 pkt 2 niniejszego regulaminu, są twórcy utworów naukowych i technicznych, którzy są beneficjentami przychodów z praw autorskich zainkasowanych przez Stowarzyszenie w okresie ostatnich 10-ciu pełnych latach kalendarzowych poprzedzających – w zależności od tego co nastąpi wcześniej – złożenie wniosku lub dzień realizacji wobec nich celów Funduszu.
 3. W odniesieniu do uprawnionych, o których mowa w ust. 1 i 2, Stowarzyszenie może realizować cele Funduszu za pośrednictwem osoby trzeciej wykonującej zadania, o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu.

 

 §5

Tryb finansowania realizacji celów Funduszu

 1. Realizacja celów Funduszu w sposób określony w § 2 niniejszego regulaminu następuje z własnej inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia oraz na podstawie wniosku uprawnionego.
 2. Uprawnionym do złożenia wniosku dot. realizacji celów Funduszu w sposób określony w § 2 w zakresie środków, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu, jest również redakcja, wydawca, szkoła wyższa oraz stowarzyszenie zrzeszające twórców utworów naukowych i technicznych.
 3. Prawa i obowiązki uprawnionego dotyczące korzystania ze środków Funduszu określa odrębna umowa lub ogłoszenie Stowarzyszenia o zasadach korzystania z zaoferowanych uprawnionym środków realizacji celów Funduszu.

 §6

Organ właściwy do rozpoznawania wniosków o udzielenie dofinansowań

Organem właściwym w sprawach określonym w niniejszym regulaminie jest Zarząd Stowarzyszenia.

§7

Wnioski o udzielenie dofinansowań

 1. Wnioski o udzielenie dofinansowania składa się na piśmie.
 2. O terminie rozpatrzenia wniosku o udzielenie dofinansowania decyduje data jego wpływu do siedziby Stowarzyszenia.
 3. Każdy wniosek o udzielenie dofinansowania powinien zawierać:

1) dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy,

2) określenie przedsięwzięcia, na które wnioskuje się udzielenia dofinansowania wraz
z uzasadnieniem,

3) kwotę wnioskowanego dofinansowania wraz z uzasadnieniem jej wysokości,

4) wskazanie podmiotów, które uczestniczą w realizacji przedsięwzięcia, w tym je finansują, a także tych, do których o taki udział wystąpił wnioskodawca,

5) wskazanie podmiotów, które objęły przedsięwzięcie patronatem, a także tych, do których o to wystąpił wnioskodawca,

6) podpis wnioskodawcy lub osoby działającej w jego imieniu.

§8

Terminy rozpatrzenia wniosków o udzielenie dofinansowań ze środków Funduszu

Zarząd Stowarzyszenia rozpatruje wnioski o udzielenie dofinansowań ze środków Funduszu dwa razy w roku w terminach do: 31 marca i 31 października.

 §9

Zasady i kolejność korzystania przez uprawnionych ze środków Funduszu

 1. Zarząd Stowarzyszenia dysponuje środkami Funduszu w sposób sprawiedliwy
  i transparentny, przy uwzględnieniu zasad określonych w kolejnych ustępach.
 2. Pierwszeństwo w korzystaniu ze środków Funduszu posiadają uprawnieni, którzy powierzyli Stowarzyszeniu autorskie prawa majątkowe w zbiorowy zarząd oraz posiadają znaczny dorobek naukowy lub techniczny.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku uprawnionych twórców, o których mowa w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu, o pierwszeństwie w korzystaniu ze środków Funduszu decyduje dodatkowo liczba lat kalendarzowych, w których uprawniony był beneficjentem przychodów
  z praw autorskich zainkasowanych przez Stowarzyszenie w okresie wskazanym w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu.
 4. Uprawniony może raz w roku kalendarzowym złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego określonego w § 2 ust 2 niniejszego regulaminu.
 5. Warunkiem przyjęcia do rozpatrzenia wniosku o finansowanie wynagrodzeń autorskich, o którym mowa w § 2 ust 2 pkt 1 niniejszego regulaminu jest umieszczenie czasopisma naukowego, którego ten wniosek dotyczy, w wykazie czasopism naukowych opublikowanych przez Ministra właściwego do spraw nauki, a także przedłożenie wraz z wnioskiem dwóch ostatnich numerów tego czasopisma.
 6. Wnioski o finansowanie wynagrodzeń autorskich, o którym mowa w § 2 ust 2 pkt 1 niniejszego regulaminu, poparte rekomendacją Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Naczelnej Organizacji Technicznej lub innej organizacji albo instytucji skupiającej twórców, rozpatrywane są w pierwszej kolejności. Nie dotyczy to rekomendacji udzielonej czasopismu wydawanemu przez rekomendującego.
 7. W przypadku niewystarczającej liczby środków Funduszu, Zarząd może wprowadzić dalsze ograniczenia w częstotliwości i wysokości korzystania przez uprawnionych ze środków Funduszu.

 §10

Wysokość finansowania

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Stowarzyszenie ze środków Funduszu może przeznaczyć na rzecz uprawnionego kwotę w granicach uzasadnionych indywidualnymi jego potrzebami oraz wysokością posiadanych środków Funduszu.
 2. Wysokość środków przeznaczonych w roku kalendarzowym na uprawnionego nie może przekroczyć czterokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni w którym złożono wniosek, ustalonego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

§11

Postanowienia końcowe

 1. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia corocznie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z gospodarowania Funduszem.

2. Regulamin Funduszu podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Stowarzyszenia.