Regulamin Funduszu Edukacyjno-Naukowego

REGULAMIN

FUNDUSZU EDUKACYJNO – NAUKOWEGO

(tekst jednolity przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 8/2022 z dnia 22 września 2022 roku)

Preambuła

Fundusz Edukacyjno-Naukowego (zwany dalej „Funduszem”) jest Funduszem specjalnym Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL (zwanego dalej „Stowarzyszeniem”). Fundusz służy prowadzeniu przez Stowarzyszenie na rzecz twórców utworów naukowych i technicznych działalności
o charakterze edukacyjnym i naukowym w ramach przychodów z praw autorskich do utworów naukowych i technicznych, uzyskiwanych przez Stowarzyszenie na podstawie przepisów prawa.

Fundusz powołany został do życia uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KOPIPOL z dnia 25 października 2019 r.

§ 1
Cele Funduszu

Celem Funduszu jest:

1) wspieranie działań na rzecz promocji i rozwoju prawa autorskiego w Polsce,
2) wspieranie działań na rzecz promocji i rozwoju nauki w Polsce.

§ 2
Środki realizacji celów Funduszu

1. Stowarzyszenie realizuje cele Funduszu wskazane w § 1 pkt 1 niniejszego regulaminu, poprzez:

1) organizację oraz finansowe wspieranie organizacji konferencji, szkoleń i innych spotkań poświęconych problematyce prawa autorskiego,
2) udział przedstawicieli Stowarzyszenia w organizowanych przez nie lub inne podmioty konferencjach, seminariach, szkoleniach i innych spotkaniach poświęconych problematyce prawa własności intelektualnej, w tym także w targach książki,
3) współpracę z IFRRO i skupionymi w niej organizacjami zagranicznymi, a także z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się ochroną lub zarządzaniem prawami autorskimi,
4) opracowywanie, wydawanie i upowszechnianie publikacji poświęconych problematyce prawa autorskiego, w tym raportów, opinii i innych analiz, a także finansowanie publikacji i wynagrodzeń autorskich twórcom utworów dotyczących poznania oraz stosowania przepisów prawa autorskiego,

2. Stowarzyszenie realizuje cele Funduszu wskazane w § 1 pkt 2 niniejszego regulaminu, poprzez:

1) finansowanie wynagrodzeń twórcom utworów naukowych i technicznych publikującym utwory w czasopismach naukowych i technicznych,
2) finansowe wspieranie kreacji i publikacji wartościowych utworów naukowych i technicznych,
3) organizację oraz finansowe wspieranie organizacji konferencji i innych podobnych przedsięwzięć o tematyce poruszającej aktualne i istotne zagadnienia naukowe,
4) organizację oraz finansowe wspieranie organizacji konkursów i innych podobnych działań mających za przedmiot aktualne i istotne zagadnienia naukowe lub popularyzację działalności naukowej,
5) przyznawanie twórcom utworów naukowych i technicznych nagród rzeczowych i finansowych za wybitne osiągnięcia naukowe,
6) finansowe wspieranie realizacji wartościowych prac badawczych.

§ 3
Źródło środków Funduszu

Środki Funduszu pochodzą z potrąceń:

1) od bieżących przychodów z praw dokonanych na działalność o charakterze edukacyjnym wedle zasad określonych w Regulaminie Repartycji,
2) dokonanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia od przychodów z praw, które nie zostały wypłacone w terminie 3 lat od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym zostały pobrane, z powodu nieustalenia lub nieodnalezienia uprawnionych.

§ 4
Uprawnieni

1. Uprawnionymi do środków Funduszu, o których mowa w § 3 pkt 1 niniejszego regulaminu, są wszyscy twórcy utworów naukowych i technicznych.

2. Uprawnionymi do środków Funduszu, o których mowa w § 3 pkt 2 niniejszego regulaminu, są twórcy utworów naukowych i technicznych, którzy są beneficjentami przychodów z praw autorskich zainkasowanych przez Stowarzyszenie w okresie ostatnich 10-ciu pełnych latach kalendarzowych poprzedzających – w zależności od tego co nastąpi wcześniej – złożenie wniosku lub dzień realizacji wobec nich celów Funduszu.

§ 5
Tryb finansowania realizacji celów Funduszu

1. Realizacja celów Funduszu w oparciu o jego środki i w sposób określony w § 2 niniejszego regulaminu następuje z własnej inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia oraz na podstawie wniosku uprawnionego.

2. Stowarzyszenie może realizować cele Funduszu za pośrednictwem wskazanych w ust. 3 podmiotów wykonujących zadania, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 i 3 – 6 niniejszego regulaminu.

3. Wniosek dotyczący realizacji celów Funduszu w sposób określony w § 2 ust. 1 pkt 1 lub w § 2 ust. 2 pkt 3 – 6 niniejszego regulaminu może złożyć szkoła wyższa, instytut badawczy, muzeum oraz stowarzyszenie zrzeszające twórców utworów naukowych i technicznych.

4. Podmioty wskazane w ust. 3 mogą w odniesieniu do wydawanych przez nie czasopism naukowych lub technicznych wystąpić z wnioskiem zmierzającym do realizacji celów Funduszu w sposób określony w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszego regulaminu.

5. Prawa i obowiązki dotyczące korzystania ze środków Funduszu określa umowa lub ogłoszenie Stowarzyszenia o zasadach korzystania z zaoferowanych uprawnionym środków realizacji celów Funduszu.

§ 6
Organ właściwy do rozpoznawania wniosków o udzielenie dofinansowań

Organem właściwym w sprawach określonym w niniejszym regulaminie jest Zarząd Stowarzyszenia.

§ 7
Wnioski o udzielenie dofinansowań

1. Wnioski o udzielenie dofinansowania składa się na piśmie.

2. O terminie rozpatrzenia wniosku o udzielenie dofinansowania decyduje data jego wpływu do siedziby Stowarzyszenia.

3. Każdy wniosek o udzielenie dofinansowania powinien zawierać:
1) dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy,
2) określenie przedsięwzięcia, na które wnioskuje się udzielenia dofinansowania wraz z uzasadnieniem,
3) kwotę wnioskowanego dofinansowania wraz z uzasadnieniem jej wysokości,
4) wskazanie podmiotów, które uczestniczą w realizacji przedsięwzięcia, w tym je finansują, a także tych, do których o taki udział wystąpił wnioskodawca,
5) wskazanie podmiotów, które objęły przedsięwzięcie patronatem, a także tych, do których o to wystąpił wnioskodawca,
6) podpis wnioskodawcy lub osoby działającej w jego imieniu.

§ 8
Terminy rozpatrzenia wniosków o udzielenie dofinansowań ze środków Funduszu

Zarząd Stowarzyszenia rozpatruje wnioski o udzielenie dofinansowań ze środków Funduszu raz na kwartał, wedle zasady, że wnioski złożone w danym kwartale kalendarzowym rozpatrywane są na pierwszym zebraniu zwołanym po upływie tego kwartału kalendarzowego.

§ 9
Zasady i kolejność korzystania przez uprawnionych ze środków Funduszu

1. Zarząd Stowarzyszenia dysponuje środkami Funduszu w sposób sprawiedliwy i transparentny, przy uwzględnieniu zasad określonych w kolejnych ustępach.

2. Pierwszeństwo w korzystaniu ze środków Funduszu posiadają uprawnieni, którzy powierzyli Stowarzyszeniu autorskie prawa majątkowe w zbiorowy zarząd oraz posiadają znaczny dorobek naukowy lub techniczny.

3. Z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku uprawnionych twórców, o których mowa w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu, o pierwszeństwie w korzystaniu ze środków Funduszu decyduje dodatkowo liczba lat kalendarzowych, w których uprawniony był beneficjentem przychodów z praw autorskich zainkasowanych przez Stowarzyszenie w okresie wskazanym w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu.

4. Uprawniony może raz w roku kalendarzowym złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania na cele określone w § 2 ust 2 niniejszego regulaminu. Podmiot, o którym mowa w § 5 ust. 3 niniejszego regulaminu, może złożyć w roku kalendarzowym nie więcej niż trzy wnioski o udzielenie dofinansowania.

5. Warunkiem przyjęcia do rozpatrzenia wniosku o finansowanie wynagrodzeń autorskich, o którym mowa w § 2 ust 2 pkt 1 niniejszego regulaminu jest umieszczenie czasopisma naukowego, którego ten wniosek dotyczy, w wykazie czasopism naukowych opublikowanych przez Ministra właściwego do spraw nauki, a także przedłożenie wraz z wnioskiem dwóch ostatnich numerów tego czasopisma.

6. Wnioski o finansowanie wynagrodzeń autorskich, o którym mowa w § 2 ust 2 pkt 1 niniejszego regulaminu, poparte rekomendacją Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Naczelnej Organizacji Technicznej lub innej organizacji albo instytucji skupiającej twórców, rozpatrywane są w pierwszej kolejności. Nie dotyczy to rekomendacji udzielonej czasopismu wydawanemu przez rekomendującego.

7. W przypadku niewystarczającej liczby środków Funduszu, Zarząd może wprowadzić dalsze ograniczenia w częstotliwości i wysokości korzystania przez uprawnionych ze środków Funduszu.

§ 10
Wysokość finansowania

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Stowarzyszenie ze środków Funduszu może przeznaczyć na rzecz uprawnionego kwotę w granicach uzasadnionych indywidualnymi jego potrzebami oraz wysokością posiadanych środków Funduszu.

2. Wysokość środków przeznaczonych w roku kalendarzowym na uprawnionego nie może przekroczyć czterokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni w którym złożono wniosek, ustalonego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Wysokość środków przeznaczonych w roku kalendarzowym na cele Funduszu realizowane przez podmiot, o którym mowa w § 5 ust. 3 niniejszego regulaminu, nie mogą przekroczyć dziesięciokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni w którym złożono wniosek, ustalonego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia corocznie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z gospodarowania Funduszem.

2. Regulamin Funduszu podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Stowarzyszenia.