Rachunki bankowe

 

Stowarzyszenie KOPIPOL dysponuje następującymi numerami rachunków bankowych, właściwymi dla:

  • opłat od producentów i importerów urządzeń reprograficznych i związanych z nimi czystych nośników (urządzenia kopiujące oraz papier A3/A4) – art. 20 PrAut

08 1020 2629 0000 9102 0399 9174                       PKO BP SA Oddział 2 w Kielcach


  • opłat od posiadaczy urządzeń reprograficznych (punkty ksero) – art. 201 PrAut

11 1020 2629 0000 9902 0426 0337                      PKO BP SA Oddział 2 w Kielcach


  • pozostałych opłat (inne niż wymienione powyżej, w tym m.in. odsetki, koszty sądowe, etc.)

33 1240 4416 1111 0000 4961 2604                       Bank PeKaO S.A. oddział w Kielcach

W celu prawidłowego zaewidencjonowania wnoszonych opłat uprzejmie prosimy o umieszczanie w treści przelewu informacji o okresie za jaki opłata jest wnoszona oraz numeru NIP firmy wnoszącej, np: opłata za I kw. 2017, NIP: 585-209-72-38