Repartycja indywidualna 2011

WYPŁATY WYNAGRODZEŃ UPRAWNIONYM TWÓRCOM UTWORÓW
NAUKOWYCH Z TYTUŁU OPŁAT ZAINKASOWANYCH
NA PODSTAWIE ART. 20 i 201 USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM

Stowarzyszenie KOPIPOL z siedzibą w Kielcach uprzejmie zawiadamia Szanownych Twórców utworów naukowych i technicznych o dokonaniu podziału i przystąpieniu do wypłat należnych Twórcom tej kategorii utworów, zainkasowanych przez KOPIPOL w 2011 roku opłat reprograficznych od importerów oraz producentów urządzeń reprograficznych i czystych nośników, przeznaczonych do kopiowania tych utworów w ramach własnego użytku osobistego. Inkaso i podział tych opłat jest dokonywane na podstawie art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (PrAut).

Wraz z opłatami reprograficznymi dokonywany jest podział wynagrodzeń twórców utworów naukowych i technicznych inkasowanych z tytułu zwielokrotniania w ramach dozwolonego użytku ich utworów przez przedsiębiorstwa sporządzające odpłatnie kopie tych utworów na zlecenie osób trzecich. Podstawę tego inkasa i repartycji stanowi art.  201 PrAut.

Na podstawie uchwały 3/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KOPIPOL wynagrodzenia przysługują twórcom utworów naukowych i technicznych, których utwory zostały opublikowane w 2011 roku w wydawnictwach:

Zestawienie wydawnictw utworów naukowo-technicznych, których udział w badaniach statystycznych przeprowadzonych w 2011 roku przez CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. w Krakowie wyniósł 1,2 lub więcej procent ogółu publikacji wszystkich wydawców.

Uprzejmie prosimy Szanownych Twórców, których utwory zostały opublikowane w 2011 roku w wymienionych w powyższej tabeli wydawnictwach o wypełnienie druku deklaracji oraz oświadczenia autora, stanowiących potwierdzenie uprawnienia twórcy do otrzymania należnej za rok 2011 części opłat reprograficznych, z tytułu art. 20 i 20PrAut. Na podstawie tych dokumentów będą udzielane szczegółowe informacje oraz dokonywane wypłaty należnych kwot. Dokumenty te można wygenerować korzystając z  wyszukiwarki uprawnionych autorów.

Kompletne i poprawnie uzupełnione deklarację oraz oświadczenie o autorstwie prosimy odesłać pocztą tradycyjną na adres biura Stowarzyszenia KOPIPOL przy ul. Warszawskiej 21 lok. 31, 25-512 Kielce bądź w przypadku plików PDF opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisanych za pomocą profilu zaufanego e-PUAP drogą elektroniczną na adres e-mail: repartycja@kopipol.org.pl.

Informacje o systemie repartycji indywidualnej udzielane są drogą e-mailową pod adresem: repartycja@kopipol.org.pl lub telefonicznie pod numerem: 41 341 54 39.

WDROŻENIE REPARTYCJI INDYWIDUALNEJ ZA 2011 ROK