Powierzenie praw w zbiorowy zarząd

Pojedynczy autor tekstu naukowego czy technicznego ma niewielkie możliwości organizacyjne i finansowe, aby kontrolować sposób, w jaki wykorzystana jest jego praca. Indywidualne dochodzenie należnych wynagrodzeń autorskich za korzystanie z dzieł czy wyników badań, może skutecznie odciągnąć autora od pracy dydaktycznej i naukowej. Autorzy powierzający swoje prawa autorskie w zbiorowy zarząd, zyskają pewność przestrzegania swoich praw. Zaletą powierzenia jest to, że Stowarzyszenie KOPIPOL po podpisaniu z twórcą umowy o powierzenie praw w zbiorowy zarząd, będzie upoważnione do zawierania umów licencyjnych z użytkownikami dotyczących dzieł na określonym polu eksploatacji, kontrolowania użytku czynionego z dzieła, poboru należnego wynagrodzenia oraz jego podziału pomiędzy uprawnionych. Taki stan rzeczy jest korzystny dla twórcy, ponieważ uzyska możliwość kontroli eksploatacji i gwarancję stosownego wynagrodzenia oraz dla użytkownika praw, ponieważ będzie on miał zapewniony łatwy dostęp do utworów , bez konieczności poszukiwania autora i prowadzenia z  nim indywidualnych negocjacji. Stowarzyszenie stale poszerzając katalog powierzonych w zbiorowy zarząd, może mieć coraz większy wpływ na opinię publiczną i w przypadku naruszeń praw autorskich, będzie występowało w imieniu twórcy i reprezentowało go przed sądami powszechnymi  oraz organami ścigania. Poniesie przy tym wszelkie koszty wszczęcia i prowadzenia postępowań.

Gwarancję prawidłowo wykonywanego zbiorowego zarządu nad powierzonymi prawami zapewnia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który udziela zezwolenia na prowadzenie działalności w formie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi tylko organizacjom dającym rękojmię  należytego zarządzania powierzonymi prawami. Ponadto minister sprawuje stały nadzór w trakcie funkcjonowania Stowarzyszenia poprzez badanie sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych.

Zachęcamy również do zapoznania się z treścią umowy o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania, której podpisanie w znaczącym stopniu wzmocni ochronę służących Państwu autorskich praw majątkowych. Jednocześnie przyczyni się to do uczynienia skuteczniejszymi działań, jakie Stowarzyszenie podejmuje na rzecz ochrony praw autorskich. Szczegółowe informacje o powierzeniu praw możecie Państwo uzyskać korzystając z bezpłatnych konsultacji prawnych prowadzonych przez Stowarzyszenie KOPIPOL.