Opłaty reprograficzne bez podatku VAT

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-37/16, który orzekł, że opłaty pobierane (m.in. przez KOPIPOL) od producentów/importerów urządzeń reprograficznych, nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług i tym samym, według Trybunału, opłaty te nie podlegają opodatkowaniu VAT, decyzją Władz Stowarzyszenia wszystkie opłaty wnoszone od dnia 1 stycznia 2017 roku będą inkasowane jedynie w wysokości wynikającej z przepisów rozporządzenia dotyczącego rzeczonych opłat, tj. bez powiększania ich o kwotę podatku VAT.

Jednocześnie informujemy, że Stowarzyszenia KOPIPOL wystąpiło do Ministra Finansów z zapytaniem dotyczącym ewentualnej konieczności dokonania korekty faktur VAT wystawionych dotychczas przez Stowarzyszanie.

O wszystkich ustaleniach jakie zapadną w przedmiotowej sprawie będziemy informować Państwa na bieżąco.