Importerzy – terminy wnoszenia opłat

Okresem rozliczeniowym opłaty jest kwartał kalendarzowy. Opłatę za dany kwartał kalendarzowy (okres rozliczeniowy) zgodnie z § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 roku należy wnieść w ciągu pierwszych 14 dni następujących po upływie danego okresu rozliczeniowego.

Okresy rozliczeniowe oraz terminy płatności prezentują się następująco:

  • za I kwartał (1 stycznia – 31 marca) – płatne do 14 kwietnia
  • za II kwartał (1 kwietnia – 30 czerwca) – płatne do 14 lipca
  • za III kwartał (1 lipca – 30 września) – płatne do 14 października
  • za IV kwartał (1 października – 31 grudnia) – płatne do 14 stycznia

Wraz z opłatą przekazywane są informacje stanowiące podstawę określenia wysokości tej opłaty (zestawienie rozliczeniowe).

Dokonanie rozliczenia opłaty, o której mowa w art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (urządzenia i nośniki) możliwe jest jedynie za pośrednictwem SYSTEMU ROZLICZANIA I EWIDENCJI OPŁAT REPROGRAFICZNYCH

Zapraszamy do rejestracji i korzystania z Systemu