Importerzy – Informacje ogólne

Na mocy art. 20 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 roku Nr 80, poz. 904 ze zm.), na producentach i importerach:

  1. urządzeń reprograficznych – kserokopiarek, skanerów, drukarek i innych podobnych urządzeń reprograficznych umożliwiających pozyskiwanie kopii całości lub części egzemplarza opublikowanego utworu, oraz
  2. czystych nośników (papier formatu A3 i A4) związanych z urządzeniami reprograficznymi,

ciąży obowiązek wnoszenia, za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, opłat w wysokości nieprzekraczającej 3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników. Opłaty te przypadają twórcom i wydawcom w częściach równych.

Na mocy § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 roku w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz.U. Nr 105 poz. 991 ze zm.), organizacją upoważnioną do poboru opłaty na rzecz twórców jest Stowarzyszenie Kopipol.

Media o opłacie:

 

Opłaty reprograficzne bez podatku VAT

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-37/16, który orzekł, że opłaty pobierane (m.in. przez KOPIPOL) od producentów/importerów urządzeń reprograficznych, nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług i tym samym, według Trybunału, opłaty te nie podlegają opodatkowaniu VAT, decyzją Władz Stowarzyszenia wszystkie opłaty wnoszone od dnia 1 stycznia 2017 roku inkasowane są jedynie w wysokości wynikającej z przepisów rozporządzenia dotyczącego rzeczonych opłat, tj. bez powiększania ich o kwotę podatku VAT.

Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku w sprawie traktowania opłat reprograficznych uiszczanych na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania, w świetle ustawy o podatku od towarów i usług oraz skutków wyroku TSUE w sprawie C-37/16 w zakresie uprzedniego rozliczenia podatku, kwoty uiszczane przez podmioty zobowiązane o których mowa w art. 20 ust. 1 i art. 201 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowią odpowiednio wynagrodzenia za świadczone przez te podmioty usługi i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Organizacje zbiorowego zarządzania nie wystawiają zatem faktur na rzecz podmiotów zobowiązanych z tytułu uiszczenia przez te podmioty ww. opłat.