Punkty ksero – Zobowiązany

Do wnoszenia opłaty zobowiązany jest każdy podmiot świadczący usługi reprograficzne, a zatem takie, które wykonywane są przy pomocy takich urządzeń jak: kserokopiarki, skanery czy drukarki, jeśli w ich ramach dokonuje zwielokrotnień (wykonuje kserokopie, skany czy wydruki) utworów (definicja tego, czym jest utwór znajduje się poniżej) na zlecenie osób trzecich.

Definicja utworu

Zgodnie z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, utworem jest każdy przejaw działalności twórczej człowieka o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Z tak szeroko określonego zakresu przedmiotowego tego pojęcia wyłączone zostały, na mocy art. 4 tejże ustawy, następujące materiały:

  1. akty normatywne lub ich urzędowe projekty,
  2. urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,
  3. opublikowane opisy patentowe lub ochronne,
  4. proste informacje prasowe.

W efekcie nie są one traktowane jako utwory.