Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO dla twórców dzieł naukowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL z siedzibą w Kielcach, ul. Warszawska 21 lok. 31, 25- 512 Kielce jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Łukasza Kucwaja, z którym może się Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem lukaszkucwaj@wp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator przetwarzamy Pani/Pana dane ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze tj. w celu poboru, podziału i wypłaty wynagrodzeń inkasowanych na podstawie art. 20 oraz art. 20¹ ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W  celach statutowych Stowarzyszenie KOPIPOL przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

W celu wykonywania zbiorowego zarządu majątkowymi prawami autorskimi, w tym, w  celu zawierania umów licencyjnych z użytkownikami Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie umowy o powierzenie autorskich praw majątkowych w zbiorowe zarządzanie.

W pozostałych przypadkach Administrator przetwarza dane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.

III. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub zobowiązań podatkowych, w zależności od tego, który z tych okresów upłynie później. W celach statutowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.  Jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

IV. Odbiorcy danych

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy, przy pomocy których Administrator będzie wykonywał swoje cele.

V. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do otrzymania wynagrodzeń zainkasowanych na podstawie art. 20 oraz art. 20¹ ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 roku, poz.880  z późn. zm./ Dz.U.z 2019 roku, poz. 1231 t.j. ). Podanie danych w przypadku twórców, którzy powierzyli autorskie prawa majątkowe w zbiorowy zarząd ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wykonania umowy. Podanie danych do celów statutowych Stowarzyszenia KOPIPOL ma charakter dobrowolny.

VII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.