Członkostwo

Zgodnie z § 9 Statutu Stowarzyszenia KOPIPOL Członkiem zwyczajnym może zostać twórca utworów naukowych i technicznych, który powierzył Stowarzyszeniu swe prawa do utworów swego autorstwa w zbiorowy zarząd, spełniający łącznie następujące warunki:

  • posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miejsce zamieszkania albo siedzibę w tym państwie,
  • posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiadający stopień naukowy doktora lub udokumentowany dorobek naukowy lub techniczny,
  • posiadający pisemną rekomendację dwóch samodzielnych pracowników nauki.

Członkami zwyczajnymi mogą być również krajowe osoby prawne, w szczególności wydawcy, które powierzyły Stowarzyszeniu służące im prawa w zbiorowy zarząd w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia. Osoby prawne wykonują bierne i czynne prawo wyborcze przez osobę wskazaną na piśmie.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, działająca przez swego pełnomocnika, która przekazała na rzecz Stowarzyszenia darowiznę bądź zadeklarowała stałą składkę lub zobowiąże się udzielać pomocy Stowarzyszeniu w podziale lub wypłacie wynagrodzeń lub innych należności prawno-autorskich inkasowanych przez Stowarzyszenie.

Prawa i obowiązki Członka określone są w rozdziale III Statutu Stowarzyszenia KOPIPOL zatytułowany „Członkowie, ich prawa i obowiązki”.

Zapraszamy do pobrania deklaracji członkowskiej.

Zachęcamy również do zapoznania się z treścią umowy o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania, której podpisanie w znaczącym stopniu wzmocni ochronę służących Państwu autorskich praw majątkowych. Jednocześnie przyczyni się to do uczynienia skuteczniejszymi działań, jakie Stowarzyszenie podejmuje na rzecz ochrony praw autorskich. Szczegółowe informacje o powierzeniu praw możecie Państwo uzyskać korzystając z bezpłatnych konsultacji prawnych prowadzonych przez Stowarzyszenie KOPIPOL.


Informacja o wysokości i obowiązku wnoszenia składek członkowskich:

  • Wysokość rocznej składki członkowskiej Członka zwyczajnego Stowarzyszenia będącego osobą fizyczną określa uchwała nr 8/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i wynosi 30 złotych. Po przedstawieniu przez Członka, z co najmniej 5-letnim stażem w Stowarzyszeniu, dokumentu potwierdzającego pobór emerytury, wymiar składki wynosi 10 złotych/rok.
  • Wysokość rocznej składki członkowskiej Członka zwyczajnego Stowarzyszenia będącego osobą prawną określa uchwała nr 7/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wynosi ona 100 złotych.