Wdrożenie repartycji indywidualnej za 2020 rok

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w 2020 roku tytułem opłat o których mowa w art. 20 oraz 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Łączna kwota przeznaczona do repartycji indywidualnej za rok 2020 wynosi 5 695 182,55 zł. Środki te zostały naliczone i zapisane na kontach 7 559 autorów.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi repartycji indywidualnej za 2020 rok.

Repartycja indywidualna 2018 i prawo do dodatkowego wynagrodzenia

Szanowni Twórcy dzieł naukowych i technicznych!

uprzejmie informujemy, że Ci z Państwa, którzy w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku podejmą należne w ramach repartycji indywidualnej prowadzonej dla roku podziałowego 2018 wynagrodzenie, uzyskają, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1293) prawo do dodatkowego wynagrodzenia w ramach tzw. systemu repartycji wtórnej.

Informacja o zmianie adresu wyszukiwarki uprawnionych autorów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w wyniku prac modernizacyjnych wyszukiwarka uprawnionych autorów, dostępna jest pod nowym adresem https://wyszukiwarka.kopipol.org.pl/

Pod wskazanym wyżej adresem każdy autor może sprawdzić nie tylko czy przysługuje mu wynagrodzenie z systemu repartycji indywidualnej ale również wygenerować i wypełnić komputerowo wszystkie dokumenty, które następnie należy dostarczyć do KOPIPOLu, aby otrzymać należne środki.

Zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki uprawnionych autorów!

Czekamy na Państwa dokumenty!

Zmiana rachunków bankowych dla importerów oraz punktów ksero !

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zmianie uległy numery rachunków bankowych służące do inkasa opłat z art. 20 oraz 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prowadzenie rachunków powierzone zostało Bankowi PKO BP S.A. W związku z powyższym prosimy o wnoszenie opłat za II kw. 2021 roku na nowo wskazane nr rachunków bankowych:

– producenci i importerzy urządzeń reprograficznych i związanych z nimi czystych nośników (urządzenia kopiujące oraz papier A3/A4) – art. 20 PrAut: 08 1020 2629 0000 9102 0399 9174

– posiadacze urządzeń reprograficznych (punkty ksero) – art. 20(1) PrAut: 11 1020 2629 0000 9902 0426 0337

Uprzejmie przypominamy, że opłatę za dany okres rozliczeniowy (kwartał kalendarzowy) zgodnie z § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 czerwca 2003 roku należy wnieść w ciągu pierwszych 14 dni następujących po upływie danego okresu rozliczeniowego wraz z prawidłowo złożonym zestawieniem rozliczeniowym.

 

Ponad 50 milionów wypłaconych autorom utworów naukowych i technicznych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, w okresie funkcjonowania systemu repartycji indywidualnej dokonano w jej ramach łącznie wypłat 63 980 wynagrodzeń na rzecz 27 517 twórców utworów naukowych i technicznych, w łącznej kwocie 34 885 392,62 zł.

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL jednocześnie realizuje dyspozycję art. 41 ust. 1 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie KOPIPOL repartycji wyniosła, w tym samym czasie, 51 141 772,96 zł.

Lista poszukiwanych autorów

Szanowni Państwo,

art. 40 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1293) nałożył na organizacje zbiorowego zarządzania obowiązek publikowania danych uprawnionych, którzy nie podjęli wynagrodzeń w terminie 9 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w którym te wynagrodzenia zostały zainkasowane.

Zgodnie z art. 40 ustawy o zbiorowym zarządzaniu Stowarzyszenie KOPIPOL publikuje informację na temat tych twórców utworów naukowych i technicznych będących ustalonymi uprawnionymi w ramach repartycji indywidualnej prowadzonej dla roku podziałowego 2019, którzy dotychczas nie zostali odnalezieni – nie podjęli kwot służących im na podstawie art. 20 i 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, celem ich odnalezienia – podjęcia przez te osoby rzeczonych kwot, obejmującą w szczególności:

  1. a) tytuły utworów,
    b) imiona i nazwiska ustalonych uprawnionych, którzy nie zostali odnalezieni – nie podjęli ww. kwot,
    c) imiona i nazwiska lub nazwy właściwych wydawców.

Z listą poszukiwanych uprawnionych, możecie Państwo zapoznać się tutaj.

Upływ terminu wypłat wynagrodzeń dla roku podziałowego 2007

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 7 Zasad repartycji z dniem 31 grudnia 2020 roku (tj. z upływem terminu 10 lat od ogłoszenia o podziale i rozpoczęciu wypłat w ramach repartycji pierwotnej) dobiega końca realizacja wypłat środków należnych twórcom utworów naukowych i technicznych w ramach systemu repartycji indywidualnej prowadzonej dla roku podziałowego 2007.

W związku z powyższym, informujemy, że w/w wynagrodzenie otrzymają wyłącznie ci twórcy, którzy do końca br. złożą prawidłowo uzupełnione dokumenty.

Wdrożenie repartycji indywidualnej za 2019 rok

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w 2019 roku tytułem opłat o których mowa w art. 20 oraz 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Łączna kwota przeznaczona do repartycji indywidualnej za rok 2019 wynosi 6 638 883,04  zł. Środki te zostały naliczone i zapisane na kontach 7 613 autorów.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi repartycji indywidualnej za 2019 rok.

Informacja o możliwości składania dokumentów uprawniających do wypłaty wynagrodzenia z systemu repartycji indywidualnej w formie elektronicznej

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w dniu 6 lipca br. Zarząd Stowarzyszenia KOPIPOL podjął uchwałę dotyczącą możliwości składania dokumentów niezbędnych do uczestniczenia w repartycji tej części środków zainkasowanych przez Stowarzyszenie na podstawie art. 20 oraz art. 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która przypada twórcom utworów naukowych i technicznych (tj. deklaracji oraz oświadczenia autora) w formie elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego e-PUAP. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat podpisywania dokumentów profilem zaufanym.

Wspomnienie o prof. Eustachym Burce

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 2 maja 2020 roku pożegnaliśmy prof. dr hab. inż. Eustachego Burkę.

Prof. E. Burka był wybitnym specjalistą w zakresie mechaniki płynów i teorii maszyn przepływowych. Przez dekady pracy naukowej związany był z Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.