Informacja o funduszach którymi dysponuje Stowarzyszenie KOPIPOL

Stowarzyszenie KOPIPOL niezależnie od prowadzonej repartycji indywidualnej na rzecz twórców dzieł naukowych i technicznych dysponuje środkami i udziela wsparcia w ramach 3 funduszy:

* Funduszu Pomocowego, który ma na celu wspieranie finansowe twórców dzieł naukowych, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Z regulaminem Funduszu Pomocowego można się zapoznać tutaj.

Już ponad 20 milionów wpłynęło na konta autorów

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z naszymi oczekiwaniami kwota wypłat zrealizowanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL w ramach repartycji, według stanu na dzień 17 października 2017 roku wyniosła 20 333 729,28 zł. Kwota ta została wypłacona na rzecz 13 264 autorów dzieł naukowych i technicznych, którzy otrzymali łącznie 31 653 wynagrodzeń.

Stowarzyszenie KOPIPOL zaprasza do udziału w Olimpiadzie Statystycznej

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL objęło swoim mecenatem Olimpiadę Statystyczną, której organizatorem jest Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Pierwsza edycja zostanie przeprowadzona w roku szkolnym 2016/2017. Olimpiada, jako ogólnopolskie przedsięwzięcie edukacyjne, została objęta patronatem przez Panią Annę Zalewską, Minister Edukacji Narodowej, a także przez wojewodów, marszałków województw, kuratorów oświaty, deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Opłaty reprograficzne bez podatku VAT

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-37/16, który orzekł, że opłaty pobierane (m.in. przez KOPIPOL) od producentów/importerów urządzeń reprograficznych, nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług i tym samym, według Trybunału, opłaty te nie podlegają opodatkowaniu VAT, decyzją Władz Stowarzyszenia wszystkie opłaty wnoszone od dnia 1 stycznia 2017 roku będą inkasowane jedynie w wysokości wynikającej z przepisów rozporządzenia dotyczącego rzeczonych opłat, tj. bez powiększania ich o kwotę podatku VAT.

Warsztaty z prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności pracowników naukowych uczelni wyższych na cykl szkoleń poświęconych zagadnieniom z zakresu prawa autorskiego ze szczególnym uwzględnieniem Systemu wynagrodzeń z Repartycji Indywidualnej, organizowanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL.

Pierwsze warsztaty odbędą się w dniu 10 stycznia 2017 roku o godzinie 10:00 w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego przy al. Tadeusza Rejtana 16 C.

Terminy i miejsca kolejnych spotkań znajdą Państwo klikając w poniższy link:
http://www.warsztaty-kopipol.pl/

Repartycja Indywidualna za 2015 rok

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w 2015 roku tytułem opłat, o których mowa w art. 20 oraz 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi repartycji indywidualnej za 2015 rok.

13 milionów wypłacone autorom

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z naszymi oczekiwaniami kwota wypłat zrealizowanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL w ramach repartycji , według stanu na dzień 1 października 2016 roku wyniosła  13 180 072, 11 zł. Kwota ta została wypłacona na rzecz 7 627 autorów dzieł naukowych i technicznych, którzy otrzymali łącznie 19 094 wynagrodzeń.