Informacja

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2023 roku biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne. Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

Lista poszukiwanych uprawnionych

Szanowni Państwo,

art. 40 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi nałożył na organizacje zbiorowego zarządzania obowiązek publikowania danych uprawnionych autorów, którzy nie podjęli wynagrodzeń w terminie 3 miesięcy od dnia podziału i wypłaty przychodów z praw za dany rok podziałowy. Art. 39 ust. 2 stanowi, że podziału i wypłaty przychodów z praw organizacja zbiorowego zarządzania dokonuje nie później niż w terminie 9 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym zostały pobrane.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi Stowarzyszenie KOPIPOL publikuje listę nieodnalezionych autorów, którzy są uprawnieni do wynagrodzenia w ramach repartycji indywidualnej prowadzonej dla roku podziałowego 2021. Lista obejmuje w szczególności:

a) tytuły utworów,
b) imiona i nazwiska ustalonych uprawnionych, którzy nie zostali odnalezieni – nie podjęli ww. kwot,
c) imiona i nazwiska lub nazwy właściwych wydawców.

Z listą poszukiwanych uprawnionych możecie Państwo zapoznać się tutaj.

Niezależnie od tego serdecznie zapraszamy wszystkich twórców utworów dzieł naukowych i technicznych do korzystania z wyszukiwarki uprawnionych autorów, za pomocą której możecie Państwo sprawdzić uprawnienie twórcy do wynagrodzenia w ramach repartycji indywidualnej oraz wygenerować i uzupełnić komputerowo wszystkie dokumenty niezbędne do odebrania należnych Państwu środków. Z wyszukiwarki możecie Państwo skorzystać tutaj.

UWAGA. Lista poszukiwanych autorów nie obejmuje twórców, którzy odebrali już naliczone im wynagrodzenie. Jeżeli autor odebrał już należne mu środki, jego nazwisko nie znajdzie się na liście poszukiwanych autorów, jak również nie będzie prezentowane w wynikach wyszukiwania wskazywanych przez wyszukiwarkę uprawnionych autorów.

Zmiana rachunków bankowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 1 grudnia 2022 nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego Stowarzyszenia KOPIPOL przeznaczonego do wpłat z tytułu pozostałych opłat typu odsetki, koszty sądowe etc.

W związku z powyższym prosimy o wnoszenie ww. opłat na wskazany poniżej nr rachunku bankowego:

61 1020 2629 0000 9702 0426 0311 prowadzony w  PKO Bank Polski Oddział 2 w Kielcach

Dotychczasowy nr rachunku o numerze 33 1240 4416 1111 0000 4961 2604 prowadzony w Banku PeKaO S.A. zostanie zamknięty do końca 2022 roku.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2023 wyłącznymi rachunkami służącymi do inkasa opłat z art. 20 oraz 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych będą:

– dla opłat od producentów i importerów urządzeń reprograficznych i związanych z nimi czystych nośników (urządzenia kopiujące oraz papier A3/A4) – art. 20 PrAut:

08 1020 2629 0000 9102 0399 9174 prowadzony w PKO Bank Polski Oddział 2 w Kielcach

– dla opłat od posiadaczy urządzeń reprograficznych (punkty ksero) – art. 201 PrAut:

11 1020 2629 0000 9902 0426 0337 prowadzony w PKO Bank Polski Oddział 2 w Kielcach

Prosimy o dokonywanie wpłat wyłącznie na wskazane numery rachunków bankowych.

Ponad 60 milionów złotych wypłaconych autorom utworów naukowych i technicznych

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że według stanu na dzień  31 października 2022 roku, w okresie funkcjonowania systemu repartycji indywidualnej dokonano w jej ramach łącznie wypłat 79 178 wynagrodzeń na rzecz 33 848 twórców utworów naukowych i technicznych, w łącznej kwocie 42 206 707,15 zł.

Jednocześnie Stowarzyszenie KOPIPOL realizuje dyspozycję art. 41 ust. 1 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w ramach repartycji wtórnej.

Tym samym łączna wartość wypłaconych wynagrodzeń z systemu repartycji indywidualnej oraz repartycji wtórnej wyniosła 61 352 719,35 zł.

Wdrożenie repartycji indywidualnej za 2021 rok

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w 2021 roku tytułem opłat, o których mowa w art. 20 oraz 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Łączna kwota przeznaczona do repartycji indywidualnej za rok 2021 wynosi 6 120 738,13 zł. Środki te zostały naliczone i zapisane na kontach 8 349 autorów.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi repartycji indywidualnej za 2021 rok.

Informujemy, że Stowarzyszenie KOPIPOL kontynuuje repartycję środków zainkasowanych za lata 2011 – 2020.

Zapraszamy wszystkich uprawnionych twórców do zapoznania się z zasadami wypłaty wynagrodzeń autorskich wynikających z podziału rzeczonych środków. Szczegółowe informacje można odnaleźć w zakładce „Repartycja indywidualna”. Swoje uprawnienie do otrzymania należnych wynagrodzeń oraz niezbędne dokumenty można pobrać, korzystając z wyszukiwarki uprawnionych autorów.

Czekamy na Państwa dokumenty.

Informacja

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia KOPIPOL w dniu 22 września biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne. Na wszystkie wiadomości odpowiemy w kolejnych dniach. Z góry przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Repartycja indywidualna 2019 i prawo do dodatkowego wynagrodzenia

Uprzejmie informujemy, że Ci z Państwa, którzy w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku podejmą wynagrodzenie należne w ramach repartycji indywidualnej prowadzonej dla roku podziałowego 2019, uzyskają, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1293), prawo do dodatkowego wynagrodzenia w ramach tzw. systemu repartycji wtórnej.

Zapraszamy do składania dokumentów uprawniających do odebrania należnych środków, tj. oświadczenia potwierdzającego autorstwo utworów wraz z drukiem deklaracji zawierającej dyspozycje dotyczące sposobu przekazania należnej kwoty oraz wskazującej dane niezbędne dla celów podatkowych. Każdy autor może sprawdzić swoje uprawnienie do otrzymania należnych wynagrodzeń, a następnie wygenerować niezbędne dokumenty korzystając z wyszukiwarki uprawnionych autorów.

Czekamy na Państwa dokumenty!