Sprawozdanie 2012

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku

Wykaz załączników:

 1. Wykaz kwot zainkasowanych na podstawie art. 20, art. 20¹ oraz art. 30 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – przychody w roku 2012,
 2. Statut Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych Kopipol z Siedzibą w Kielcach,
 3. Regulamin Walnego Zebrania,
 4. Regulamin Zarządu,
 5. Regulamin Komisji Rewizyjnej,
 6. Regulamin Sądu Koleżeńskiego,
 7. Schemat struktury organizacyjnej,
 8. Kopia uchwały nr 4/2012 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 1 czerwca 2012 roku, w sprawie: uchwalenia kierunków działalności Stowarzyszenia na rok 2012/2013 wraz z załącznikiem,
 9. Kopie uchwał podjętych przez organy Stowarzyszenia dot.: zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
 10. Kopie uchwał dot. podziału środków zainkasowanych z tyt. art. 20, art. 201 i art. 30 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz funduszu środków pozyskanych od organizacji zagranicznych,
 11. Wzory stosowanych przez Stowarzyszenie umów, których przedmiotem jest powierzenie praw do zbiorowego zarządzania,
 12. Wzór stosowanej przez Stowarzyszenie umowy z Biblioteką,
 13. Wzór stosowanej przez Stowarzyszenie umowy z ośrodkami informacji lub dokumentacji,
 14. Wykaz obowiązujących umów międzynarodowych,
 15. Uchwała nr 1/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 14 czerwca 2013 roku, w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2012 wraz z załącznikami,
 16. Zasady repartycji,
 17. Podział opłat z art. 20 i 201, bibliotek oraz środków pozyskanych od organizacji zagranicznych wg uprawnionych organizacji,
 18. Podział wpływów z funduszu wynagrodzeń z art. 30 za rok 2012,
 19. Repartycja indywidualna – zestawienie wypłat za lata 2007 – 2010 na dzień 30.04.2013,
 20. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 21. Raport /uzupełniający opinię/ z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 01.01. do 31.12.2012 roku Stowarzyszenia.