Sprawozdanie 2011

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku

Wykaz załączników:

 1. Statut Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych Kopipol z Siedzibą w Kielcach wraz z wykazem zmian wprowadzonych do Statutu Stowarzyszenia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku,
 2. Schemat struktury organizacyjnej,
 3. Uchwała nr 6/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 11 czerwca 2010 roku, w sprawie: uchwalenia kierunków działalności Stowarzyszenia na rok 2010/2011 wraz z załącznikiem,
 4. Wykaz uchwał podjętych przez organy Stowarzyszenia dot.: zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,
 5. Kopie uchwał dot. podziału środków zainkasowanych z tyt. art. 20, art. 201 i art. 30 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz funduszu środków pozyskanych od organizacji zagranicznych,
 6. Wzory stosowanych przez Stowarzyszenie umów, których przedmiotem jest powierzenie praw do zbiorowego zarządzania,
 7. Wzór stosowanej przez Stowarzyszenie umowy z Biblioteką,
 8. Wzór stosowanej przez Stowarzyszenie umowy z ośrodkami informacji lub dokumentacji,
 9. Wykaz obowiązujących umów międzynarodowych,
 10. Uchwała nr 1/2012 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 1 czerwca 2012 roku, w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2011 wraz z załącznikami,
 11. Przychody w roku 2011,
 12. Podział opłat z art. 20 i 201, bibliotek oraz środków pozyskanych od organizacji zagranicznych za 2011 rok wg uprawnionych organizacji,
 13. Podział wpływów z funduszu wynagrodzeń z art. 30 za rok 2011,
 14. Repartycja indywidualna – zestawienie wypłat za lata 2007 – 2010 na dzień 31.05.2012,
 15. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 16. Raport /uzupełniający opinię/ z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 01.01. do 31.12.2011 roku Stowarzyszenia.

Pismo z dnia 4 października 2012 r. dotyczące uzupełnienia Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL